טופס צו להארכת תוקפו של צו להוצאת אסיר

להלן דוגמא של טופס צו להארכת תוקפו של צו להוצאת אסיר צו להארכת תוקפו של צו להוצאת אסיר ממקום כליאתו בישראל ולשמירתו במשמורת מחוץ למדינת ישראל בבית משפט השלום___תיק מעצר מס' ב ___ערעור פלילי מס' הואיל ובתאריך___ציוויתי על הוצאתו של האסיר/העצור ___פרטי האסיר שנושא עונש מאסר/נמצא במעצר כאמור בתיק פלילי ___ ממקום כליאתו/מעצרו בישראל ב ___לשם התייצבותו ב ___ ___ שם המדינה לשם מתן עדות/זיהוי/עימות/פעולת חקירה אחרת, לתקופה של___ עד לתאריך ___, והואיל והרשות המוסמכת לפי חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998, ביקשה בשם המדינה האמורה להאריך את שהותו של האסיר/העצור באותה מדינה למטרות האמורות, והואיל והאסיר הסכים, בחתימת ידו, להישאר במדינה המבקשת לתקופה האמורה, אני מצווה בזה על הארכת תקופת הימצאותו של האסיר/העצור מחוץ לישראל עד לתאריך ___ תאריך מתן הצו חתימת השופט טפסים משפטייםבית סוהר / כלאאסיריםמסמכיםצווים