טופס צו להוצאת אסיר ממקום כליאתו בישראל

להלן דוגמא של טופס צו להוצאת אסיר ממקום כליאתו בישראל צו להוצאת אסיר ממקום כליאתו בישראל ולשמירתו במשמורת מחוץ למדינת ישראל בבית משפט השלום___תיק מעצר מס' ב ___ערעור פלילי מס' 1. בתאריך ___הופיע בפני האסיר ___שנושא עונש מאסר/ ___פרטי האסיר נמצא במעצר11 לתקופה של___כפי שנקבע בתיק פלילי___ שהוזמן להתייצב במדינה אחרת לשם מתן עדות/זיהוי/עימות/פעולת חקירה אחרת. 2. לאחר שהסברתי לאסיר את זכותו שלא להסכים להתייצב כמבוקש חתם בפני על הסכמתו להתייצב. 3. בהתאם לכך אני מצווה לאמור: האסיר שפרטיו צוינו לעיל יוצא ממקום כליאתו ב ___ והוא יועבר ל ___ לשם מתן עדות/זיהוי/עימות/פעולת חקירה אחרת. ____שם המדינה א. צו זה יבוצע בידי סוהר. ב. האסיר יוצא ממקום כליאתו בישראל בתוך ___מיום מתן צו זה. ג. האסיר יוחזר למקום כליאתו בישראל לא יאוחר מ ד. בזמן הימצאותו של האסיר מחוץ למקום כליאתו יהיה האסיר במשמורת חוקית, אלא אם כן יש לשחררו על פי דין. תאריך מתן הצו___חתימת השופט תאריך ביצוע הצו___חתימת מבצע הצו בציון שמו ותפקידו בית הסוהר/בית המעצר___ טפסים משפטייםבית סוהר / כלאאסיריםמסמכיםצווים