טופס צו להעברת אסיר

להלן דוגמא של טופס צו להעברת אסיר צו להעברת אסיר ישראלי למדינת ישראל לפי סעיף 8 לחוק/ צו להעברת אסיר זר למדינת אזרחותו לפי סעיף 13(ב) לחוק בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק העברת אסירים לארצותיהם, התשנ"ז-1996 / בתוקף סמכותי לפי סעיף 13(ב) לחוק העברת אסירים לארצותיהם, התשנ"ז-1996, ולאחר שהתמלאו התנאים להעברת אסיר ישראלי למדינת ישראל כדי שישא בה את יתרת מאסרו/אסיר זר למדינת אזרחותו כדי שישא בה את יתרת מאסרו, אני מצווה לאמור: (1) יובא לישראל ממדינת פרטי הזיהוי של האסיר הישראלי שם המדינה במשמורת חוקית ויישאר במשמורת עד לתחילת נשיאת מאסרו בהתאם להוראות סעיף 9 לחוק. (1) יועבר במשמורת למדינת אזרחותו פרטי הזיהוי של האסיר הזר שם המדינה כדי שישא שם את יתרת המאסר שהוטל עליו בישראל. (2) האסיר הישראלי/הזר הורשע בתיק פלילי מס' בבית משפט שלום/מחוזי/אחר ב מקום מושבו של בית המשפט בישראל או במדינה האחרת בתאריך בשל מהות העבירה לפי הדין בישראל/מהות העבירה לפי הדין הזר ונידון לתקופת מאסר של; האסיר נשא תקופת המאסר שנקבעה בפסק הדין עד לתאריך צו זה ונשאר לו לשאת במדינת תקופת המאסר שנשא האסיר אזרחותו יתרת תקופת המאסר שעל האסיר לשאת במדינת אזרחותו (3) צו זה יבוצע בידי סוהר כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר (נוסח חדש), התשל"ב-1971. ניתן בתאריך שר המשפטים טפסים משפטייםבית סוהר / כלאאסיריםמסמכיםצווים