טופס צו לחילוט סם

להלן דוגמא של טופס צו לחילוט סם צו לחילוט/להשמדת סם* בבית משפט ב בענין מדינת ישראל נ. ביום שמות המבקש/בעלי הדין* לאחר ששמעתי את טענותיו/טענותיהם* בקשר לבקשה לחלט/להשמיד* סם, החלטתי**; [ ] לקבל את הבקשה ולצוות על חילוט/השמדת* הסם כמבוקש. [ ] לקבל את הבקשה חלקית ולצוות על חילוט/השמדה* של כמות הסם הכוללת של הסם; יתרת הסם יישמר במשטרה בהתאם לתקנה 9 לתקנות הסמים המסוכנים (תעודה לזיהוי סם שמבקשים לחלטו או להשמידו וסדרי דין בדבר בקשה לחילוט סם או להשמדתו), התשנ"ד-1994. [ ] לדחות את הבקשה מהנימוקים האלה: שופט ניתן ביום * מחק את המיותר. ** סמן את הנדרש. טפסים משפטייםמסמכיםחילוטצווים