טופס צו למינוי מנהל עזבון

להלן דוגמא של טופס צו למינוי מנהל עזבון: בפני הרשם לעניני ירושה ב ?* בבית המשפט ב ?* בבית הדין ב ?* * (סמן X במשבצת המתאימה) תיק / צו למינוי מנהל עזבון/מנהל עזבון זמני* בענין: עזבון המנוח(ה) השם המלא מס' ת"ז מ אשר נפטר/ה ביום לאחר עיון בבקשתו של שעניינו במתן הצו אני מחליט בזה למנות את: השם המלא מס' ת"ז המען למנהל עזבונו/ה של המנוח/למנהל עזבון זמני לעזבונו של המנוח* תוקפו של המינוי הוא עד יום סמכויותיו ותפקידיו של מנהל העזבון הזמני הם** הוראות מיוחדות למנהל העזבון על מנהל העזבון להמציא לאפוטרופוס הכללי, במועדים הקבועים לכך, פרטה של נכסי העזבון ודוחות על פי חוק הירושה , התשכ"ה-1965, והתקנות שהותקנו על פיו. ניתן היום חתימה * מחק את המיותר ** למילוי רק במקרה של מינוי מנהל עזבון זמני טפסים משפטייםירושהמסמכיםמנהל עיזבוןעיזבוןצווים