טופס צו למסירת שאלון

להלן דוגמא של טופס הזמנה לדין בבית דין לעבודה: צו למסירת שאלון בבית (ה)משפט____ ב תיק לאחר ששמעתי את____הנני מרשה ל____להגיש ל ____ את השאלון המצורף בזה ומצווה על ____להשיב____ על השאלות שבו תוך ימים מתאריך צו זה; הוצאות המשפט של בקשה זו יהיו____ ניתן היום חתימת שופט או רשם____ טפסים משפטייםשאלוניםמסמכיםצווים