טופס צו מינוי כונס נכסים

להלן דוגמא של טופס צו מינוי כונס נכסים צו מינוי כונס נכסים בבית(ה) משפט___ ב אל ___ (הפרטים: שם משפחה, שם פרטי, ת"ז, המען) 1. הנך מתמנה בזה לכונס נכסים (כפוף לכך שתיתן התחייבות וערובה להנחת דעתו של בית המשפט) לנכסים המפורטים להלן: ___ (הנכסים אשר הופקו תוך ביצוע עוולה, או שימשו לביצועה, או שהם ראיות אשר קיים חשש סביר להעלמתן) וזאת על פי סעיפים 16 ו-17 לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999 (להלן - החוק). 2. תקופת המינוי היא ___ 3. הנך מוסמך בזה להיכנס ולערוך חיפוש: (1) בחצרים שבהחזקת הנתבעים/המשיבים - (א שם פרטי הנמצאים ב: ___ מקום/עיר (ב)___ שם פרטי הנמצאים ב ___ מקום/עיר (2) בחצרים של (צד שלישי) - שם פרטי הנמצאים ב ___ מקום/עיר 4. הנך מוסמך בזה להיכנס לחצרים, לתפוס, להעתיק ולצלם את הנכסים, וכן לצלם את החצרים. אני מצווה על מי שנגדו ניתן הצו או אדם מטעמו שיהיה נוכח בעת ביצוע צו זה כי לא יעשה ולא יחדל מלעשות דבר בכוונה למנוע או להכשיל ביצוע צו זה. 5. הכניסה, החיפוש והתפיסה כאמור יבוצעו בתוך ___ שעות/ימים. 6. ניתן הצו במעמד צד אחד - עליך להמציא את המסמכים האמורים בתקנה 6(ב) לתקנות העוולות המסחריות (סעדים וסדרי דין), התש"ס-1999 (להלן - התקנות), למי שנגדו ניתן הצו, עם ביצוע הצו. 7. עליך להגיש לבית המשפט דין וחשבון בתוך שבעה ימים מיום החיפוש והתפיסה, כאמור בסעיף 16(ג) לחוק, ובתקנה 17. 8. עליך להחזיק בנכסים שנתפסו עד שיורה בית המשפט מה ייעשה בהם; מסמכים, מחשב, חומר מחשב ופלט ונכסים שנטען לגביהם כי הם סוד מסחרי יוחזקו ב ___ נכסים אחרים יוחזקו ב___ 9. הוראות נוספות ___ תאריך חתימת השופט [למילוי על ידי המזכירות: העירבון הופקד ביום ___ התחייבות וערובת המבקש נתקבלו ביום ___ התחייבות וערובת כונס הנכסים נתקבלו ביום ___ הצו נכנס לתוקף ביום ___] טפסים משפטייםמסמכיםמינוי כונס נכסיםצוויםכינוס נכסים