טופס צו ניהול

להלן דוגמא של טופס צו ניהול בבית המשפט המחוזי ב ____ תיק בענין: חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978 ובענין:____ צו ניהול בהתאם לסעיף 6(א) לחוק האמור הנני מורה בזה לאפוטרופוס הכללי לנהל את הנכסים העזובים שצויינו לעיל, כבקשתו-מיום ____ בתיק זה. צו זה ניתן ביום____ ____(שופט) טפסים משפטייםמסמכיםצווים