טופס צו עיקול על כלל נכסי החייב שבידי צד שלישי

להלן דוגמא של טופס צו עיקול על כלל נכסי החייב שבידי צד שלישי תיק מס'/ לשכת ההוצאה לפועל ב___________ צו עיקול על כלל נכסי החייב שבידי צד שלישי לפי סעיף 44 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 אל: שם המשפחה בהתאם לסעיף 44 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, הריני מצווה בזה על עיקול כלל נכסי החייב: שם המשפחה הנמצאים בידיך, או שיגיעו לידיך תוך שלושה חדשים מיום קבלת צו זה, לזכותו של: שם המשפחה תוך עשרה ימים מיום קבלת צו זה עליך להגיש למנהל לשכת ההוצאה לפועל רשימה המפרטת את נכסי החייב הנמצאים בידיך, או שלפי ידיעתך עשויים להגיע לידיך תוך שלושה חדשים מקבלת צו זה, ובכלל זה מקרקעין, מיטלטלין, כספים, חובות, זכויות, ניירות ערך וכל רכוש אחר. הרשימה שעליך להגיש כאמור תפרט את מהותם, טיבם, מינם, סוגם וכמותם של הנכסים, סכומי החובות וזמני פרעונם, הזכויות ומועד מימושם. אם יגיעו אליך נכסים של החייב תוך שלושה חדשים כאמור, עליך להודיע למנהל לשכת ההוצאה לפועל על כך תוך עשרה ימים מיום שהגיעו לידיך. מן הרגע שהגיע צו זה לידיך יהיו הנכסים האמורים מעוקלים ואסור לך להוציאם מרשותך אלא עליך למסרם, או לנהוג בהם לפי ההוראות שתקבל ממני. הנך מוזהר בזה: 1) אם לא תגיש למנהל לשכת ההוצאה לפועל את הרשימה המפרטת את נכסי החייב שבידיך תוך עשרה ימים כאמור, או אם הרשימה לא תהיה שלמה או שתהיה בלתי נכונה, אתה עלול להיקרא לחקירה בהתאם לסעיף 46 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, בלי לגרוע מאחריותך לפי כל דין אחר. 2) אם תוציא מידיך נכס מהנכסים המעוקלים לפי צו זה אתה עלול להתחייב בתשלום החוב הפסוק במידה שלא שילמו החייב ובגבולות שווים של הנכסים המעוקלים, כאמור בסעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967. ניתן ביום רשם ההוצאה לפועל טפסים משפטייםמסמכיםעיקול צד ג'צוויםעיקול