טופס קביעת נציב בתי הסוהר בקשר להחזקת אסיר זר בישראל

להלן דוגמא של טופס קביעת נציב בתי הסוהר בקשר להחזקת אסיר זר בישראל קביעת נציב בתי הסוהר בקשר להחזקת אסיר זר בישראל אני___, נציב בתי הסוהר, מורה בזה שהאסיר הזר ___ ___שמו של האסיר שנמצא בישראל בשל בקשה לעזרה משפטית של ___ ___מדינת ישראל/שם המדינה המבקשת16 עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998, יימצא במשמורת חוקית ב___במשך כל תקופת שהייתו בישראל אלא אם כן שם מקום הכליאה אתן הוראה אחרת לגביו. חתימת נציב בתי הסוהר טפסים משפטייםבית סוהר / כלאמסמכיםמאסראסירים