עיכוב הליכי מכרז פומבי

עיכוב הליכי מכרז פומבי 1. בפנינו בקשה למתן צו מניעה זמני אשר יורה על עיכוב המשך ההליכים של המכרז הפומבי שפרסמה עירית שפרעם לתפקיד מנהל התוכנית "עיר ללא אלימות", תוכנית שהנתבעת 2 אמורה להפעיל ולממן בתחום השיפוט של עירית שפרעם. המכרז פורסם ב- 29.1.2010 בעיתונות הערבית בהתאם להוראות תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) כאשר הכישורים הנדרשים במסגרת המכרז הפומבי הינם תואר ראשון לפחות, עדיפות במדעי החברה ובמיוחד בעבודה סוציאלית, קרימינולוגיה, חינוך או פסיכולוגיה וכן ניסיון מוכח בעבודה סוציאלית או בחינוך וניהול פרויקטים ותוכניות סוציאליות. הגשת המועמדות היתה אמורה להיות עד לתאריך 13.2.2010 כאשר בהחלטתנו מ- 3.2.2010 קבענו כי עד למועד הדיון בבקשה לא ימשכו הליכי המכרז הפומבי מעבר לעצם הגשת המועמדויות. 2. העובדות הרלוונטיות לענייננו, ככל שהן נקבעות בשלב זה, באופן לכאורי, על יסוד החומר שהוגש לתיק בית הדין: א. המבקש התקבל לעבודתו בעירית שפרעם בתאריך 4.10.03 כעובד במחלקת הרווחה בעיריה בהיקף של 50% משרה. על המינוי חתום מר עורסאן יאסין ראש העיריה. ב. ב- 20.7.04 מונה המבקש, לאחר שהתמודד במכרז פנימי, לתפקיד מתאם עירוני למלחמה בסמים בהיקף של משרה מלאה. ג. בשנת 2007 הוטלו על המבקש משימות נוספות ובהן ריכוז פרויקט מצילה בעירית שפרעם, כאשר המשימות הנוספות לא הגדילו את היקף משרתו. הטלת משימות נוספות אלה על המבקש נעשתה בלא מכרז. ד. המבקש הינו עובד סוציאלי במקצועו בעל תואר שני בעבודה סוציאלית. ה. בתאריך 31.8.09 נעשתה פניה באמצעות המשרד לבטחון פנים לרשויות המקומיות להצטרף לתוכנית "עיר ללא אלימות", תוכנית שפותחה על רקע התגברות האלימות בחברה הישראלית. בפניה צויין כי התוכנית פועלת במימון משותף של הממשלה, הקרן לידידות והרשות המקומית וכי משרדים ממשלה שונים מעורבים בתוכנית. נעשה גם פרסום המתייחס לצורך למנות מנהל לתוכנית "עיר ללא אלימות" תוך הבהרה מהם תחומי אחריותו של מנהל התוכנית, מהן הדרישות המקצועיות הנדרשות ממנו, כאשר בדרישות צוין כי נדרשת השכלה אקדמאית עם עדיפות לתואר במדעי החברה בדגש על עבודה סוציאלית, קרימינולוגיה, חינוך או פסיכולוגיה וכן מה היקף המשרה שיקבע למועמד. ו. בתאריך 27/1/10 התקיימה ישיבה של מועצת עיריית שפרעם, אשר בה נכחו שמונה מתוך שישה עשר חברי המועצה, ובהתייחס לתוכנית של "עיר ללא אלימות" ולמכתבה של ד"ר אורלי אינס מיום 5/1/10, החליטו הנוכחים לפרסם מכרז חיצוני לתפקיד זה ולבחור שניים-שלושה מהמועמדים כמתאימים לתפקיד, ולמועמדים אלה יערך ראיון קבלה על ידי המטה המקצועי של התוכנית. נציין, כי המבקש בתגובתו מ- 4.3.10 ציין, כי הקטע שתורגם על ידי ב"כ העיריה בכל הנוגע להחלטה לצאת למכרז פומבי הינו פרוטוקול של וועדת ההנהלה של העיריה ולא של מליאת מועצת העיר. 3. טענות המבקש בתמצית הינן: א. המבקש טוען כי הינו עובד קבוע של העירייה, המשיבה, וכי הוא משמש כמרכז "תוכנית מצילה" בעיריית שפרעם מזה כשלוש שנים, ומרכז נושא מניעת השימוש בסמים ואלכוהול במשיבה מזה כשש שנים. ב. "תוכנית מצילה", שהמבקש משמש כמרכז שלה, אמורה להיות מוחלפת ונכללת בתוכנית חדשה המכונה "עיר ללא אלימות". מטרתה של התוכנית החדשה הינה צמצום האלימות, שינוי האקלים החברתי, הגדלת הביטחון האישי ושיפור איכות החיים של תושבי הרשות המקומית ולצורך הפעלת התוכנית החדשה יש למנות מנהל לתוכנית. ג. המבקש טוען כי בהנחיות הרלוונטיות נקבע שיש ליתן עדיפות לאדם ששימש כרכז "מצילה", בהתאם לשיקול דעת של המטה המקצועי הארצי, וכי קיימות מספר דרכים למינוי מנהל תוכנית "עיר ללא אלימות" הכוללות את מינויו של רכז "מצילה" כמנהל התוכנית, העברת עובד קיים במערכת לתפקיד מנהל התוכנית, בכפוף לראיון קבלה על ידי המטה המקצועי, או קליטת עובד חדש באמצעות מכרז, כאשר על הרשות המקומית להעביר שמות של שניים-שלושה מועמדים סופיים לראיון על ידי המטה המקצועי. ד. לטענת המבקש יש לתת עדיפות לשתי האופציות הראשונות בטרם פרסום מכרז, אולם למרות פניית המבקש בעניין לראש העירייה, החליטה עיריית שפרעם לצאת למרכז פומבי. לטענת המבקש לא היתה הצדקה להחלטה זו, לא מבחינה מקצועית ולא מבחינה כלכלית. יש הנחיה של מנכ"ל משרד הפנים לכל הרשויות המקומיות במדינה, לא לקלוט עובדים מחוץ למערכת מעבר לעובדים הקיימים עד סוף שנת 2010, משיקולים כלכליים, ולצורך קליטת עובד מבחוץ יש צורך לפנות לועדת חריגים. ה. העירייה היתה צריכה לצאת במכרז פנימי, לפני פרסום מכרז פומבי, למרות שהמבקש מודע לכך כי בעיריות, להבדיל ממועצות מקומיות, אין חובת מכרז פנימי, אולם, לטענת המבקש, עיריית שפרעם נהגה במקרים אחרים לפרסם מכרזים פנימיים ואין סיבה שלא תעשה זאת גם לגבי התפקיד של מנהל תוכנית "עיר ללא אלימות". המבקש צירף לבקשתו, במהלך הדיון בפנינו, דוגמאות למכרזים פנימיים שפורסמו על ידי עיריית שפרעם במהלך שנת 2010, למנהל מחלקת פיקוח ואיכות סביבה בעירייה, לחשמלאי במחלקת הנדסה, לנהג טרקטור לצורך עבודה על מחפרון שבבעלות העירייה ולמנהל מוקד עירוני. המבקש טוען כי אין מקום להפליית של עובדי עירייה אל מול עובדי מועצות מקומיות, או עובדי מדינה, אשר לגביהם קיים המסלול של מכרז פנימי, הנותן להם עדיפות בקידום לתפקיד בכיר יותר אצל המעסיק. ו. המבקש טוען כי דווקא איוש תפקידים באופן המדורג של העברה מתפקיד לתפקיד, מכרז פנימי, ורק בהעדר מועמד מתאים בדרכים אלה, נקיטה בדרך של מכרז פנימי, תמנע מינויים פוליטיים או בלתי תקינים. ז. המטרה בפרסום מכרז פומבי היא, בין היתר, לאפשר למועמד שהינו מתומכיו של המצהיר מטעם העירייה, להתמודד על התפקיד, כחלק מעסקה פוליטית (עמ' 2 שורות 26-30 לפרוטוקול). ח. המבקש התמודד בעבר במכרזים פנימיים, לדוגמא לתפקיד של מנהל מרכז תרבות, ואז לא הועלתה כנגדו טענה כלשהי מטעם העירייה בהתייחס לקבלו שלא כדין, והטענות המועלות כעת מהוות איום מוסווה כלפי המבקש, על מנת שלא יעלה טענות כנגד המכרז הפומבי. ט. בעקבות הטיעונים כי המבקש מועסק שלא כדין על ידי העיריה, המבקש ביקש לצרף ראיה שענינה התחייבותו לעבוד במשך שנתיים רצופות בלשכה לשירותים חברתיים בשפרעם כמוזכר בהסכם העובדים הסוציאלים. 4. טענות עיריית שפרעם בתמצית הינן: א. המבקש המקבל לעבודה בעיריית שפרעם בשנת 2003 ללא מכרז, ולאחר מכן התמודד במכרז פנימי, הגם שמבחינה חוקית היה מנוע מלהשתתף במכרז פנימי, וזכה במרכז זה לתפקיד מתאם עירוני למלחמה בסמים. בנוסף לתפקיד זה, בו זכה המבקש במכרז, הטילה עליו העירייה תפקיד של רכז "מצילה" בלא מכרז ובלא תוספת שכר, או הגדלת היקף המשרה. ב. אין חובה על העירייה למנות אדם למנהל תוכנית "עיר ללא אלימות" בדרך של העברה מתפקיד לתפקיד, או בדרך של מכרז פנימי, וגם בהתאם להנחיות שפרסמה הממשלה בנוגע למינוי מנהל לתוכנית - המדובר בפררוגטיבה של הרשות באיזה אופן לאייש את התפקיד מבין האפשרויות שפורטו על ידי ד"ר אורלי אינס, ראש המטה המקצועי (נספח ה' לבקשת המבקש). ג. מועצת העירייה, בישיבתה מיום 27/1/10, החליטה לפרסם מכרז חיצוני לתפקיד מנהל התוכנית "עיר ללא אלימות" וכמובן, גם המבקש רשאי להגיש מועמדותו לתפקיד זה. ד. אין מוטלת על העירייה החובה לפרסם מכרז פנימי, בטרם יציאה למכרז פומבי, ומכל מקום המבקש, שהתקבל לעבודה שלא כדין, אינו יכול להשתתף במכרז פנימי, כך שגם מבחינתו עדיף מכרז פומבי. כמו כן, טוענת המשיבה כי חוזר מנכ"ל הפנים 7/09, שעניינו הקפאת קליטת עובדים חדשים, מתייחס למשרות מוניציפאלית ולא למשרות ייעודיות, כאשר בחוזר נאמר מפורשות כי ההחלטה של ההקפאה אינה חלה על משרות ייעודיות, שאושרו, תוקננו ותוקצבו על ידי משרדים ייעודיים ובעניינו המדובר במשרה המתוקצבת, בין היתר על ידי המשרד לביטחון פנים, ומכל מקום, המדובר במשרה ייעודית ולא במשרה מוניציפאלית. ה. המבקש לא עמד בתנאים למתן צו מניעה, אשר ימנע את המשך הליכי המכרז הפומבי, ואף מאזן הנוחיות נוטה לטובת העירייה. ו. באשר לראיה הנוספת שביקש המבקש לצרף ואשר ענינה התחייבותו לעבוד שנתיים בלשכה לשירותים חברתיים, טוענת המשיבה כי התחייבות זו ניתנה לצורך קביעת מסלול נמרץ א' או מסלול נמרץ ב' שלהם נפקות לצורכי תוספות שכר, קבלת תמריצים וכד' בהתאם לאוגדן תנאי השירות של העובדים בשלטון המקומי ובהקשר לדירוג העובדים הסוציאלים, ואין לכך נפקות לשאלה האם התובע היה צריך להתקבל לעבודה במכרז אם לאו. 5. עמדת המדינה הינה כדלקמן: א. המדינה, בתגובתה מיום 14/2/10, הבהירה כי הוראות המשרד לביטחון פנים, בעניין מינוי מנהל לתוכנית "עיר ללא אלימות", אינן מחייבות לתת קדימות לאחת הדרכים לאיוש המשרה, שנקבעו כדרכים אפשריות, ובכל מקרה המינוי כפוף לאישור המשרד לביטחון פנים. ב. אין חובה בעיריות לצאת למכרז פנימי, בטרם יציאה למכרז חיצוני, וזאת בניגוד להוראות התקנות החלות במועצות מקומיות ובניגוד להוראות התקש"יר בשירות המדינה. יחד עם זאת, העיריות רשאיות לערוך מכרז פנימי, כמפורט ב-עס"ק 1010/04 הסתדרות המעוף נ' עיריית בת ים. השאלה אם לצאת למכרז פומבי או קודם לכן לערוך מכרז פנימי, הינה בגדר הפררוגטיבה של כל עירייה, ובאשר לטענותיו של המבקש בדבר הפלייתם של עובדי עירייה בעניין זה, אל מול עובדי עירייה ועובדי מועצות מקומיות, טוענת המדינה כי המדובר בנושא שראוי ויקבע במסגרת מו"מ קיבוצי בין הארגון היציג של עובדי העיריות, לבין משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי. ג. ניתן להעביר עובד עירייה ממשרה למשרה, בכפוף לסייגים שבסעיף 7 לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים) בעניין דרגתו ודירוגו של העובד המועבר, דהיינו שההעברה לא יהיה בה כדי לקדם את העובד בלא מכרז. ד. המדינה אינה מתערבת בבחירת דרך חוקית בה יתקבל המועמד לתפקיד מנהל התוכנית של "עיר ללא אלימות" וספציפית לגבי המבקש, אין למדינה התנגדות למינויו, נוכח נתוניו האישיים, השכלתו, כישוריו וניסיונו. ה. בהמשך להחלטתנו מיום 16/2/10 מיום 25/2/10, הגיש המדינה ביום 25/2/10 את תגובתה, ממנה עולה כי קבלתו של המבקש לעבודה בעיריית שפרעם בשנת 2003 היתה שלא כדין, ובנסיבות אלה לא יכול היה התובע להתמודד במכרז הפנימי בשנת 2004. המדינה טוענת כי המבקש אינו רשאי להתמודד במרכז פנימי ועל כן, בכל מקרה אין מקום לביצוע מכרז פנימי, והמשך העסקתו של המבקש בעירייה, ככל שלא יבחר במרכז הפומבי שפורסם למשרה הנדונה, אינו חוקי. ו. באשר להעסקתו של המבקש כ"רכז מצילה" - הבהירה המדינה כי לוּ מלכתחילה המבקש היה מתקבל לתפקידו הראשון בעירייה כדין, הרי הוספת תפקיד שאין בו משום פוטנציאל לקידום מבחינת השכר, אינו דורש פרסום מכרז פנימי או מכרז חיצוני נוסף, וזאת בדומה להעברת עובד ממשרה למשרה באותה רמת שכר. הבעיה מבחינת התובע הינה כי לא התקבל כדין לעבודתו בעירייה. המדינה אף הפנתה למזכרו של מר שפיצר ממשרד הפנים מ-8/07, אשר בו ניתנה הוראה ברורה לסיים העסקתם של עובדים שהתקבלו שלא כדין, כאשר בדיקת קבלתו של העובד נעשית בהתייחס לתקופה שלאחר 1/1/00. עמדת המדינה הינה כי חלוף הזמן אינו יכול לרפא את הפגם המהותי שנפל בקבלתו לעבודה. ז. לעניין פסקי הדין, אשר הוזכרו על ידי ב"כ המבקש במעמד הדיון, הפנתה המדינה לפסיקה בעניין ד"ר סאלח אלדין וותד ולכך שיש הבדל בין השאלה האם עובד שהתקבל שלא כדין יכול להפוך לעובד קבוע, או להתמודד במכרז פנימי, לבין השאלה מהי דרך הפיטורין התקינה שיש לנקוט בהתייחס לעובד העובד תקופה ארוכה, גם אם התקבל שלא כדין. ח. לאור הנתונים, כפי שהסתברו למדינה במעמד הדיון בבקשה לסעד זמני, הודיעה המדינה כי עמדתה היא שאין כל אפשרות חוקית לנייד את המבקש, או להתיר השתתפותו במכרז פנימי. ט. בהתייחס לבקשת התובע לצירוף ראיה חדשה שעניינה התחייבותו לעבוד שנתיים, חזרה המדינה והבהירה בתגובתה מ- 10.3.10 כי על פי תקנה 2 (ב) לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"מ - 1979 היו נדרשים שני תנאים מצטברים לקבלת עובד סוציאלי לעבודה ללא מכרז, כאשר ההתחייבות לעבוד תקופה של שנתיים הינה אחד מהם בעוד שהתנאי הראשון היה קבלת מלגת לימודים מהמדינה או מהעיריה לצורך הסמכה בעבודה סוציאלית. המדינה אף הבהירה כי הוראת פטור זו בתקנות אינה רלוונטית לשנת 2003, מועד תחילת עבודתו של המבקש בעירית שפרעם, אלא נובעת ממצב שהיה בעבר שבו בשל חוסר בעובדים סוציאליים, מונו לימודי חלק מהם על ידי המדינה או העיריה. הנתבעת חוזרת על טענתה ומציינת, כי אין בראיה החדשה כדי לסייע למבקש או לשנות את עמדתה כי קבלתו היתה צריכה להיות בדרך של מכרז. 6. האם, לכאורה, בשלב הדיון בבקשה לסעד זמני, עולה כי המבקש התקבל כדין לעבודה בעירייה? א. כפי שפרטנו בעובדות הרלוונטיות ולעיל, המבקש התקבל לעבודה כעובד מחלקת הרווחה בעירייה, במינוי של ראש העירייה ולא במכרז. בעניין זה אין לנו, אלא להפנות לפסק הדין בעב 430/07, ד"ר סאלח אלדין וותד נ' עיריית בקה-ג'ת, אשר ערעור עליו נדחה, ולפסקאות 11, 12 לפסק הדין וכן לסעיפים 4-8 לתגובת המדינה מיום 25/2/10. המבקש, בתיק שלפנינו, לא הוכיח בשלב זה של דיון בבקשה לסעד זמני, כי התקנות בדבר קבלת עובד סוציאלי לעבודה ללא מכרז, מכח תוכנית ספציפית של עובדים, אשר קיבלו מלגת לימודים והתחייבו לעבוד בעירייה לתקופה של שנתיים, תוכנית שהיתה קיימת בעבר, חלות עליו. לגבי כל עובד סוציאלי אחר, חלות ההוראות הכלליות המצריכות מכרז ואין פטור ממכרז. ב. משלא הוכח בשלב זה, של דיון בבקשה לסעד זמני, כי המבקש התקבל כדין לעבודה בעירייה, הרי המבקש לא יכול היה להשתתף במכרז פנימי. לעניין זה הננו מפנים ל-ע"ע 1453/04 משרד הפנים נ' מוחמד בכרי וכן לבג"צ 168/94 צוקר נ' עיריית תל אביב. ג. המבקש אינו יכול להיבנות מהתנהלות פסולה של העירייה ומחדליה בבדיקת השאלה האם הוא מועסק כדין שכן: "הלכה פסוקה היא כי אין לייחס חזקת תקינות, להתנהלות פסולה או שגויה של הרשות המוסמכת. חשיבותה של המגמה שלא לאשרר פעולות פסולות היא בכך שהיא מונעת הפקת תועלת ממעשה פסול ומונעת היווצרות ההרגשה בציבור, שהכח לאגוף או לאכוף את הנהלים התקינים, גובר, הלכה למעשה על החובה לקיימן..." (עיין לענין זה בע"ע 67/07 יוסף עמאר נ. מדינת ישראל - משרד הפנים ואח'). ד. למדינה "אחריות על" הבאה לידי ביטוי בסמכויות הפיקוח של ראש מינהל השירות ומשרד הפנים המבקר את דרך התנהלותם ואופן העסקת העובדים ברשויות המקומיות ובין היתר אף את השאלה האם עובד פלוני התמנה לתפקידו כדין, אם לאו (פסק הדין בענין יוסף עאמר בפסקה 17). ה. לפחות לכאורה בשלב זה איננו סבורים, כי המבקש יכול להשתתף במכרז פנימי. 7. האם עיריית שפרעם מחויבת לפרסם מכרז פנימי, או לבצע העברת עובד מתפקיד לתפקיד? א. במישור העקרוני אין חובה על עירייה לפרסם מכרז פנימי בטרם פרסום מכרז פומבי, להבדיל מזכאותה לעשות כן, בהתאם לשיקול דעתה. לעניין זה עיין ב-עס"ק 1010/04 הסתדרות המעוף נ' עיריית בת ים, בבג"צ צוקר שהוזכר לעיל, בפסק דינו של מותב בראשות כב' השופטת פיקרסקי בתיק עב 2104/04 מועין חג'אזי נ' עיריית טמרה ואח', בהחלטתנו בבש"א 2714/08 בעניין חניפס פרג' נ' עיריית שפרעם וכן בפסק דינו של מותב בראשות השופטת רימון-קפלן, בתיק צ"ו 3018/05 כהן שולמית נ' עיריית עכו. קיימות דוגמאות בפסיקה למקרים בהם בחרה עירייה זו או אחרת למלא משרות בדרך של מכרז פנימי, אולם אין בכך כדי לחייב את העירייה. נציין כי לו היה מדובר במקרה שבפנינו בעירייה, אשר כדבר שבשגרה מפרסמת לגבי כל משרה, תחילה מכרז פנימי, ורק לאחר מכן מכרז פומבי, במידת הצורך, היה נדרש מעירייה כזו הסבר מהם שיקוליה לסטות ממנהגה במקרה הקונקרטי, על מנת לבחון שאין המדובר בשיקולים זרים. בענייננו, המדובר במשרה ייעודית ולא במשרה מוניציפאלית ובשלב זה של דיון בבקשה לסעד זמני, לא שוכנענו שבמקרים כגון אלה, וכדבר שבשגרה, מפרסמת עיריית שפרעם תחילה מכרז פנימי. מכל מקום, ממילא, כפי שפורט לעיל, לא יכול היה המבקש להתמודד במכרז פנימי, כך שגם מבחינתו עדיפה הדרך של מכרז פומבי, מכרז בו יוכל להתמודד. ב. באשר לאפשרות העברה, הקיימת בהתאם להנחיית ראש המטה המקצועי מיום 5/1/10, המדובר על אפשרות של שיקול דעת הרשות, בכפוף לסייגים שפורטו בתגובת המדינה, אולם המדובר בפררוגטיבה של הרשות לבחור בדרך בה היא מחליטה למנות מנהל לתוכנית "עיר ללא אלימות" ואין המדובר במדרג, כאשר תחילה יש לבדוק אפשרות לאייש לפי אפשרות א', לאחר מכן לפי אפשרות ב' ורק לאחר מכן לפי אפשרות ג'. ככל שלא יוכח כי הבחירה באפשרות ג' היתה משיקולים זרים ולא משיקולים ענייניים, הרי אין כל סיבה לחייב את העיריה לבחור לאייש את התפקיד דווקא לפי אפשרות א' או ב' , מה גם, כפי שציינו לעיל, שלא ברור כלל כי המבקש יכול לאייש את התפקיד של מכרז פנימי או בדרך של העברה. 8. לאור האמור לעיל - בקשת המבקש למתן צו מניעה זמני נדחית. 9. המבקש הודיע בהודעתו מ- 4.3.10 כי אין הוא מסכים לאיחוד הדיון של הבקשה לסעד זמני עם התביעה העיקרית, לאור הטענות בדבר אי קבלתו כדין של המבקש לעבודתו וכן ביקש המבקש לאפשר לו לתקן את כתב תביעתו. המבקש רשאי להגיש כתב תביעה מתוקן בתוך 30 יום. עותק ישלח ישירות למשיבות. המשיבות תגשנה כתב הגנה לכתב התביעה המתוקן בתוך 30 יום מקבלתו או בחלוף 30 יום מהיום וככל שלא יוגש כתב תביעה מתוקן, יוגש כתב הגנה בהתייחס לכתב התביעה המקורי. 10. התיק העיקרי נקבע לדיון מוקדם לתאריך 21.6.2010 בשעה 11.30. 11. בתאריך 3.2.10 ניתנה על ידנו החלטה על מורה על עיכוב הליכי המרכז הפומבי, ובעקבות החלטתנו דלעיל הננו מתירים למשיבה 1 - עירית שפרעם, להמשיך בהליכי המכרז הפומבי וברור כי גם המבקש רשאי להתמודד במכרז הפומבי ככל שהגיש מועמדות. 12. העיריה תדאג להודיע לכל אחד מהמתמודדים במכרז הפומבי כי זכייתו במכרז, ככל שהוא יזכה, כפופה לפסק דין סופי שיינתן בתיק שבפנינו, כך שאם בפסק דין סופי יגיע בית הדין למסקנה, כי העיריה היתה מחוייבת להעביר את המבקש מתפקיד רכז מצלה לתפקיד מנהל פרויקט "עיר ללא אלימות" או כי המבקש יכול היה להתמודד במכרז פנימי וכי העיריה היתה צריכה לפרסם תחילה מכרז פנימי, יבוטל מינויו של אותו זוכה שיזכה במכרז הפומבי. לענין זה הננו מפנים לבש"א 661/09 עלי אבו ג'ואד נ. מועצה מקומית ערערה שבנגב, שם נפסק: "מוצאים אנו כי האיזון הראוי בין זכותה של המועצה להמשיך בהליכי המכרז לבין חששו של המבקש שלא יוכל לממש את זכויותיו אם ערעורו יתקבל, ימצא ביטוי בכך שהמוצעה תבהיר לכל המשתתפים במכרז שתוצאתו כפופה להכרעה בערעור". עיין גם בבש"א 313/99 עירית קרית ביאליק. נ. ד"ר רפאל ורטהים , סעיף 10 להחלטה. 13. אין צו להוצאות בשלב זה. ככל שתידון התביעה העיקרית, יקח בית הדין בחשבון, בפסיקת ההוצאות בסופו של ההליך, גם את הבקשה לסעד זמני. עיכוב הליכיםמכרז