טופס רישום שיעבוד ראשון

להלן דוגמא של טופס רישום שיעבוד ראשון לכבוד רשם המקרקעין ב האפוטרופוס הכללי ____ תיק מס' ____ (הכתובת והתאריך) הנדון (גוש) ____ (חלקה) ____ רישום שיעבוד ראשון הואיל והאפוטרופוס הכללי סיים את ניהולו של הנכס, הרשום בספרי המקרקעין על שם ____כשנותרה לזכותו של האפוטרופוס הכללי יתרת חוב בגין הוצאות ניהול הנכס בסך____ לירות; והואיל והוצאות הניהול מהוות שיעבוד ראשון על הנכס על פי סעיף 12(ג) לחוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978; הנך מתבקש לרשום על הנכס שיעבוד ראשון לזכות האפוטרופוס הכללי בגובה הסכום האמור, כפי שישתנה מזמן לזמן על פי התנאים שקבע האפוטרופוס הכללי ביחס אליו, בהתאם לסמכותו הקבועה בתקנה 30(א) לתקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע) תשל"ח-1978. נא לאשר. (החתימה, שם החותם ותארו) טפסים משפטייםמסמכיםשעבוד