טופס רישיון לניהול מוסד משולב

להלן דוגמא של טופס רישיון לניהול מוסד משולב רישיון לניהול מוסד משולב תאריך בתוקף סמכותנו, לפי חוק הפיקוח על מוסדות משולבים לטיפול במשתמשים בסמים התשנ"ג-1993, והתקנות שלפיו, אנו נותנים ל: רשיון לניהול המוסד שפרטיו להלן: שם המוסד: תיאור סוג המוסד: מען המוסד: העיר/ישוב תוקף הרשיון: מיום רישום זה בר תוקף כל עוד לא חל שינוי כלשהו בפרט מן הפרטים המופיעים בטופס הבקשה לרשיון/לחידוש רשיון. שר הבריאות טפסים משפטייםמסמכיםרישיון עסקניהול מוסדות