טופס רכישת כלי שיט מטעם הממשלה

להלן דוגמא של טופס רכישת כלי שיט מטעם הממשלה פקודת הפיצויים (הגנה), 1940 מספר ההפקעה (את הטופס הזה יש למלא בשני העתקים, ואת שניהם יש לשלוח אל ) הודעת תביעה עפ"י סעיף 6 לפקודה בנידון רכישת כלי-שיט מטעם הממשלה. (1) שם התובע - כתובתו, עסקו או תאורו. (2) שמו וכתובתו של האדם (כשיש אדם כזה) הרשאי לפעול מטעם התובע. (3) תאור כלי-השיט שנרכש, מתוך ציון: - (א) השם. (ב) המספר הרשמי (כשיש מספר רשמי). (ג) מקום הרישום. (ד) מספר הטונות הרשום. (ה) הסוג והמבנה. (ו) שנת בנייתה. (4) התאריך ומספר הסימוכין של ההפקעה ע"י הרשות המוסמכת. (5) התאריך ומספר הסימוכין של הודעת הרכישה או המכירה ע"י הרשות המוסמכת. (6) תאריך הקניה ע"י התובע והמחיר ששולם; אם נרכש שלא בדרך קניה, ציין את הפרטים. (7) פרטי כל משכנתא, שעבוד או התחייבות דומה שכלי-השיט היה כפוף להם, מתוך ציון שמותיהם וכתובותיהם של האנשים הזכאים להם. (8) פרטי התביעה. הוגשה היום הזה בחודש 19. חתימת התובע. שמו וכתובתו של עורך-הדין (כשיש עו"ד). טפסים משפטייםמסמכיםהממשלהמשפט ימי - דיני ימאות