טופס רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה

להלן דוגמא של טופס רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה שם העמותה: תאריך: רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה לשנת על פי סעיף 36 (ב) לחוק העמותות, התש"ם-1980 שימו לב כי הפרטים הממולאים בטופס זה מהווים מידע ציבורי וייתכן ויפורסמו באמצעים שונים בכללים ברשת האינטרנט. משום כך יש להימנע מפרסום פרטים אישיים מחוץ לסעיפים שבהם נדרש הדבר מפורשות מחשש לפגיעה בצנעת הפרט. נא לסמן X במשבצת המתאימה: * לעמותה עובדים בשכר, יש לפרט את כלל התשלומים ששילמה העמותה או התחייבה לשלם לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה, לרבות תנאי פרישה ותשלומים שניתנו לאחר בעבורם או בשל העסקתם. שם פרטי ומשפחה תפקיד שכר ברוטו שנתי תשלומים אחרים והתחייבויות לתשלום ובכלל זה הלוואות, סכומי כסף או שווי כסף, תנאי פרישה, וכל הטבה אחרת (פירוט מילולי וכמותי) * אין לעמותה עובדים בשכר שם חבר ועד: שם חבר ועד: הערה: המסמך יוגש מצורף לדוח הכספי. טפסים משפטייםמסמכיםעמותות