ועדת פיטורין של מועצה

רקע כללי 1. המשיבה 1 (להלן: "המועצה" ) פנתה למשרד הפנים בשנת 2000 וביקשה אישור נחיצות משרה להעסקת מהנדס נוסף למועצה. ביום 23.11.00 התקבל אישור לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים. בעקבות קבלת האישור, התקבל המבקש לעבודה במועצה ביום 1.1.01. 2. בתום תקופת האישור, הגישה המועצה בקשה נוספת לאישור נחיצות המשרה באופן קבוע. אישור זה ניתן והמועצה נדרשה לפרסם מכרז פנימי או פומבי. אין חולק, כי המועצה לא פרסמה כל מכרז למשרה, והמבקש המשיך לשמש בתפקידו. 3. ביום 26.8.07 קיבלה המועצה הוראה ממנהל אגף כ"א ושכר ברשויות המקומיות ולפיה, כל עובד שהתקבל לאחר יום 1.1.2000 ללא מכרז וללא אישור נחיצות משרה אינו רשאי להמשיך בעבודתו. 4. בעקבות הוראה זו ולאחר דין ודברים עם ההסתדרות וועד העובדים גובשה רשימה של 47 עובדים שיש להביא לסיום העסקתם שאינה כחוק. המבקש נמנה על עובדים אלו. ביום 7.12.09 התבקש המבקש להופיע בפני ועדת פיטורין של המועצה להשמיע טענותיו כנגד כוונת המועצה לפטרו הואיל והוא משמש בתפקידו ללא אישור נחיצות משרה וללא מכרז. 5. ביום 19.12.09 התקיים השימוע בפני הועדה והמבקש העלה טענותיו כנגד הפיטורין. 6. החלטת הועדה הייתה, כי לאור העובדה שהמבקש נקלט ללא מכרז ואישור נחיצות משרה, והואיל ועל המועצה לפעול עפ"י הנחיות משרד הפנים, אין אפשרות להמשיך העסקתו במועצה, והוא מפוטר. הועדה ציינה כי באפשרות המבקש להתמודד במכרז פומבי ככל שיצא למשרה זו. מועד כניסת פיטורי המבקש לתוקף נקבע ליום 1.3.10. 7. המועצה יצאה במכרז פנימי לתפקיד הנדסאי למועצה, אולם למכרז זה לא הוגשו הצעות. 8. ביום 26.1.10 הגיש המבקש בקשה למתן צו מניעה זמני אשר יאסור על המשיבים לפטרו, ויחייב את המועצה להמשיך ולהעסיקו עד להכרעה בתביעה העיקרית שהוגשה על ידו לביטול פיטוריו. כמו כן ביקש לאסור על המשיבים לפרסם מכרז פומבי לאיוש משרד מהנדס/הנדסאי במחלקת ההנדסה. 9. בדיון שהתקיים במעמד הצדדים ביום 3.2.10, הוסכם כי הבקשה לצו זמני תמחק, והתביעה העיקרית תישאר תלויה ועומדת עד להכרעה במכרז החיצוני. עוד הוסכם, כי המועצה תפרסם מכרז חיצוני תוך 7 ימים ותביא לידיעת המועמדים כי ישנה תביעה של התובע בה טוען הוא לזכויות לתפקיד זה. והיה ויזכה המבקש במכרז תתייתר התביעה, ובמידה ולא יזכה, יוכל לחזור לבית הדין ולדון בכל טענותיו. 10. המועצה אכן פרסמה מכרז פומבי בהתאם לדרישות התפקיד כפי שאושרו ע"י משרד הפנים והמבקש זומן להופיע בפני ועדת המכרזים ביום 28.2.10. 11. במועד כינוס הועדה, הודע למבקש וליתר המתמודדים במכרז כי נפלו פגמים במכרז, זה בטל וכי יפורסם מכרז חדש. 12. ביום 1.3.10 נכנסו פיטורי המבקש לתקפם, לאחר תקופת עבודה של למעלה מ - 9 שנים. 13. ביום 11.3.10 פנה המבקש בשנית לבית הדין בבקשה שבפנינו. בבקשתו זו, עותר המבקש למתן צו המורה למועצה להשיבו לעבודה ולהקפיא את החלטת הפיטורין עד להכרעה בתביעה העיקרית ולחילופין, עד להכרעת ועדת המכרזים. 14. ביום 23.3.10 התקיים דיון במעמד הצדדים במהלכו הסתבר כי טרם ניתן אישור משרד הפנים לפרסום המכרז מחדש. למעשה, וחרף טענת ב"כ המשיבה 4 כי לכל היותר בתוך 30 יום ניתן יהיה להגיע להסכמות בדבר פרסום המכרז, עד היום, בחלוף כחודשיים ממועד כינוס ועדת המכרזים, לא הודיע מי מן הצדדים כי המכרז פורסם מחדש. עיקר טענות המבקש 15. לטענת המבקש, עילת הפסקת עבודתו עקב אי קבלתו במכרז נוצרה ונולדה ביום 1.7.01, עם תום ששת חודשי עבודתו הראשונים שהיו כדין. לפיכך, העילה התיישנה לכל המאוחר ביום 30.6.08 ולא ניתן עוד לפטרו בגין עילה זו של העסקה ללא מכרז. 16. חלוף הזמן בו היה מועסק במועצה מקנה לו זכות לקביעות ולהמשך העסקה במחלקת ההנדסה, ולא ניתן לפטרו. 17. ועדת הפיטורין לא נזקקה ולא דנה בטענות המבקש לגופן הואיל וראתה עצמה מחוייבת למכתבו של משרד הפנים לפיטורי עובדים אשר עובדים ללא נחיצות משרה וללא מכרז ובכך נפל פגם בהליך הפיטורים, שכן, למבקש לא ניתנה הזדמנות אמיתית להשמיע את טענותיו ולהישמע, אלא, הועדה באה בדעה נעולה ומגובשת לאשר פיטורי המבקש ועל כן יש לבטל החלטתה. 18. המבקש אשר מועסק אצל המועצה למעלה מ- 9 שנים שינה מצבו לרעה ויקשה עליו להשתלב בשוק העבודה או אצל מעסיק ציבורי אחר גם מפאת גילו (56). 19. המבקש הועסק עפ"י אישור נחיצות משרה, אף שלא פורסם מכרז למשרה זו. המבקש פיתח ציפיה לגיטימית להמשיך להיות מועסק במועצה. אין בעובדה שהמבקש היה מועסק ללא מכרז כדי לעמוד לרועץ למבקש שהעסקתו קיבלה אישור תקציבי כל השנים. במצב דברים זה נוצרה הבטחה שלטונית מחייבת להמשך העסקתו. 20. המבקש מופלה לרעה אל מול עובדים אחרים אשר פוטרו אולם ממשיכים בעבודתם הרגילה. 21. המועצה לא התייעצה עם הסתדרות המהנדסים טרם הליך הפיטורים ובהעדר התייעצות אין מקום לפיטורים. 22. באשר לשיקולי הנזק ואיזון האינטרסים, טוען המבקש, כי מתן הצו לא יגרום נזק כלשהו שכן הועסק מזה 9 שנים והמשך העסקתו לא יגרום נזק לנתבעים, בעוד שפיטוריו מסבים לו נזק, והמבקש אף מצוי בחוסר ודאות בקשר לעתידו התעסוקתי, כאשר המכרז למשרתו טרם פורסם ולא ידוע מתי יפורסם. עיקר טענות המשיבה - המועצה 23. לטענת המועצה, למבקש אין זכות שבדין להיות מועסק באופן בלתי חוקי, לא עד לפרסום תוצאות המכרז, ולא עד בכלל. 24. להבדיל מתפקידים אחרים, אותם נאלצה המועצה לאייש באופן זמני ועד למינוי קבוע, אין בתפקיד המבקש צורך דחוף. 25. ועד העובדים והסתדרות הפקידים היו שותפים למהלך הפיטורין והסכימו לו, אף שמלכתחילה לא היתה חובה להוועץ בהם שכן אין מדובר בתכנית הבראה. הליך הפיטורין נעשה כחוק, מסיבה ראויה ומספקת, ובתום לב. 26. אין להכשיר מינוי בלתי חוקי ופסול תוך העדפת העובד האוחז במשרה אל מול מועמדים אחרים הרשאים להתמודד עליה. 27. אין בסיס להחלת דיני התיישנות על החלטות מנהליות . זאת ועוד, טענת התיישנות הינה טענת הגנה כנגד תביעה ואין לה דבר וחצי דבר עם קבלת החלטות מנהליות. גם בשיהוי (המוכחש כשלעצמו) אין להכשיר מינוי בלתי חוקי. 28. המשך איוש התפקיד ע"י המבקש שלא כדין גורם נזק למועצה, לכללי המנהל התקין, ולמתמודדים פוטנציאליים אחרים. 29. הועדה שמעה את המבקש, עיינה בטענותיו, הפעילה שיקול דעת והגיעה למסקנה מושכלת. אין להתערב בשיקול דעתה. 30. בשאלת איזון האינטרסים, ידו של האינטרס הציבורי על העליונה, ובאפשרות המבקש להתמודד במכרז הפומבי ככל שיענה על תנאיו. מאזן הנוחות נוטה לדחיית הבקשה. עיקר טענות המשיבה 4: 31. המבקש הועסק שלא כדין , תוך עקיפת הוראות הדין ביחס לקבלת עובדים לעבודה. זכותו הנטענת של המבקש צמחה מתוך עוולה, ודי בכך כדי לדחותה,. אין די באישור נחיצות משרה להכשרת העסקתו של המבקש אלא ישנה חובה לנקוט בהליכי מכרז, דבר שלא נעשה. 32. הליך פיטורי המבקש ננקט משום שהמבקש הועסק שלא כחוק, ולא בשל מכתבו של מר שפיצר אשר אך עמד על מילוי הוראות החוק. 33. אף אם פעל המבקש בתום לב בהעסקתו ללא מכרז, אין הדבר מביא להכשר העסקתו בדרך זו משזו נעשתה שלא כדין. 34. החלטת המועצה לפטר המבקש נובעת מהעסקתו שלא כדין כיום, ולפיכך, אין לדיני ההתיישנות דבר וחצי דבר עם פיטוריו. על המועצה לפעול בכל זמן נתון לתיקון המצב ככל שאינו עולה בקנה אחד עם הוראות החוק. 35. העובדה ששיקול דעת ועדת השימוע היה מוגבל בהתאם להוראות החוק, אין בו כדי לפגום בעצם קיומו של השימוע כדין. המבקש לא הביא בפני מבצעי השימוע כל עובדות חדשות או טענות לפיהן אפשרית העסקתו עפ"י הוראות הדין. 36. המבקש שותף ל"שיהוי" ביציאה למכרז לאיוש התפקיד ובעניין זה יכול לבוא בטענות לעצמו. 37. לא ניתנה "הבטחה שלטונית" ולא יכולה להיות הבטחה שלטונית להמשך הפרת החוק. 38. אין צורך בהתייעצות או הסכמת ועד העובדים לפיטורים, ואף אין צורך בהתייעצות עם ההסתדרות הפרטיקולארית, קרי, הסתדרות המהנדסים. 39. הסכמת המשיבות בדיון הראשון לפרסום מכרז תוך 7 ימים, לא כללה התחייבות להמשיך ולהעסיק את המבקש עד לפרסום המכרז במידה וזה יידחה, מסיבה כלשהי, לאחר מועד הפיטורים. הכרעה 40. אין חולק בין הצדדים כי היה על המועצה לפרסם מכרז לתפקיד אותו ביצע המבקש בפועל בתקופה שמאז 1.7.01. 41. עוד אין חולק למעשה, כי העסקתו של המבקש ללא מכרז אינה כדין ואינה עולה בקנה אחד עם הוראות החוקים הרלוונטיים הנוגעים לדרך קבלת והעסקת עובדים ברשות מקומית (פקודת המועצות המקומיות, צו המועצות המקומיות (שירות העובדים) התשכ"ב-1962 וצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) התשל"ז-1977). 42. אלא מאי, טוען המבקש כי מטעמים שונים עומדת לו הזכות להיות מועסק וגוברת היא על אי חוקיות ההעסקה. אין בידינו לקבל טענות המבקש, ולהלן נפרט טעמינו. 43. בית הדין הארצי חזר ושנה בפסיקתו, כי העסקת עובדים בדרך בלתי חוקית הינה פגם היורד לשרשו של המינוי או ההעסקה, ויש להעדיף האינטרס הציבורי בקיום מינהל תקין על פני האינטרס של הפרט שהועסק בדרך זו אף אם פעל בתום לב. משכך, אין בעובדה כי המבקש הועסק באופן בלתי תקין ובלתי חוקי תקופה של כ- 9 שנים, כדי להכשיר את העסקתו בדיעבד ובודאי שאין בחלוף תקופה זו, בה הועסק שלא כדין, כדי להקנות לו זכות לקביעות בעבודתו, אליה התקבל מלכתחילה שלא על פי חוק. 44. איננו מקבלים אף את טענת המבקש כי מנועה המועצה מלפטרו בשל התיישנות. העסקתו הנמשכת של המבקש שלא על פי הוראות הדין מקימה צורך מתמשך ומתחדש לסיים העסקה זו ולאייש המשרה, ככל שזו נדרשת, בדרך החוקית של קבלת אישור נחיצות משרה ופרסום מכרז. עוד יש ממש בטענת המשיבות, כי טענת התיישנות הינה טענת הגנה ואין בה כדי לחסום הרשות מהפעלת סמכותה לתיקון מחדל העסקה בלתי חוקית נמשכת. 45. לא מצאנו לכאורה כי נפל פגם בהליך הפיטורים. למבקש ניתנה האפשרות להופיע בפני ועדת השימוע, להעלות כל טענותיו ולנסות ולשכנע את הועדה בדבר חוקיות העסקתו או אפשרות חוקית אחרת להמשך העסקתו חרף הוראות החוק והנחיית משרד הפנים ביחס לעובדים שנתקבלו ללא מכרז לאחר 1/1/2000. המבקש העלה טענותיו בכתב ובע"פ בפני הועדה, זו התייחסה אליהן בהחלטתה אולם קבעה, כי מאחר וההעסקה אינה כדין, ועם כל הצער, ההתחשבות וההבנה למצבו של המבקש, אין אפשרות להמשיך ולהעסיקו. הועדה התייחסה אף במפורש לטענת ההתיישנות שהעלה המבקש בפניה, ודחתה אותה. הועדה ראתה עצמה מחוייבת להוראות החוק והנחיות משרד הפנים ביחס לעובדים שנתקבלו שלא כדין מאז 1/1/2000 ובכך אין כל פגם. 46. באשר למאזן הנוחות, אין ספק כי מצבו של המבקש משתנה לרעה עם סיום העסקתו אולם, האינטרס הציבורי של העסקת עובדים כחוק ומתן הזדמנות שווה להתמודד במכרזים גובר לכאורה על זה של המבקש, מה גם שהמבקש רשאי להתמודד במכרז החיצוני למשרה, לכשיפורסם. 47. המבקש טוען, כי יש לראות בהעסקתו הממושכת הבטחה שילטונית לאיוש המשרה על ידו ולפיכך, פיטוריו אינם כדין. נקדים ונאמר, כי ספק בעינינו האם בהמשך העסקתו ללא מכרז יש משום הבטחה שלטונית מצד המועצה. אין מדובר בהתחייבות ברורה ומפורשת להמשך העסקה קבועה ללא כל תנאי. אולם, אף אם היה מקום לראות בכך משום הבטחה שלטונית, הרי, שעפ"י ההלכה הפסוקה, נדרש קיומם של ארבעה תנאים במצטבר, על-מנת לקשור רשות מנהלית/שלטונית להבטחתה: א. נותן ההבטחה היה בעל הסמכות לתיתה; ב. לנותן ההבטחה היתה כוונה להקנות לה תוקף משפטי מחייב; ג. הוא בעל יכולת למלא אחר ההבטחה; ד. אין צידוק חוקי לשנותה או לבטלה. (ראה דיון תשן 92 - 3 יהושע מזרחי ואחר' נגד רשות הנמלים והרכבות בישראל כמו גם דב"ע מט132-3 מדינת ישראל - מנשה נבעה, פד"ע כא(1) 326, 331 ובג"צ 1407/90 מנשה נבעה - בית הדין הארצי לעבודה ואח', פ"ד מה1) 152)   בענייננו, דומה שתנאים אלה אינם מתמלאים. נותן ההבטחה אינו בעל סמכות לתיתה ואינו יכול למלא אחריה, משלא מולאו הוראות הדין הרלבנטיות בדבר קבלת עובדים ובהן היא מחויבת כרשות מקומית, קרי - צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) תשל"ז - 1977. בנוסף, ואם קיימת הבטחה כזו, קיים לכאורה צידוק חוקי לבטלה לשם שמירה על האינטרס הציבורי, תקינות סדרי המינהל ושמירת אמון הציבור ברשויות במילוי הוראות החוק ומתן הזדמנות שווה להתמודד במכרז, דבר שיביא לבחירת המועמד המתאים ביותר לתפקיד על יסוד כישורים ולא מכל סיבה אחרת. "...גם אם נתקיימו בהבטחה המנהלית כל הדרישות הללו כולן, והן דרישות מצטברות, עדיין יש לבחון את השאלה, אם היה לרשות צידוק חוקי לסגת מהבטחתה, כי אז גובר הוא על היסוד ה'חוזי' שבהבטחה השלטונית...".נ (בג"צ 5018/91 גדות תעשיות פטרוכימיה בע"מ ואח' נ' ממשלת ישראל ואח', פ"ד מז(2) 773, 780; דב"ע מו/170-3 מדינת ישראל נ' דוד מצגר, פד"ע יט 237, 241-242). וכן - "אפילו ניתנה לעותרים הבטחה מנהלית, העונה על התנאים שנקבעו בפסיקת בית המשפט, הרי במקרה כגון זה אין לצוות על מילויה. רשות ציבורית יכולה לחזור בה מהבטחה, מקום שישנו "טעם ענייני וסביר" המצדיק זאת. בכל אופן, אין לחייב את הרשות לקיימה כאשר יש לה סיבה מוצדקת לסטות מהבטחתה" (בג"צ 636/86 נחלת ז'בוטינסקי ו-10 אח' נ' שר החקלאות פ"ד מא(2), 701 ,עמ' 706-707). ( ור' בעניין הבטחה שלטונית לאיוש משרה ללא מכרז בעב' 2508/04 עומר נסר ריאן נ. מועצה מקומית כאבול, פס"ד מיום 18/9/08) 48. באשר לבקשתו החלופית של המבקש להיות מועסק עד לתוצאות המכרז שבכוונת המועצה לפרסם למשרד הנדסאי, שלגביה לכאורה כבר ניתן אישור נחיצות משרה, נעיר מספר הערות. 49. מסיבות בלתי ברורות עד תום, במועד התכנסות ועדת המכרזים מצאה המשיבה 4 לנכון לבטל את המכרז שפורסם בהתאם להנחיותיה, וזה לא פורסם מחדש עד היום. יש להצר על כך שכן, מטרת ההחלטה בבקשה הראשונה בפרסום מזורז של המכרז היתה ליצירת רצף בעבודת המבקש אם וככל שיזכה במכרז, ומניעת מצב בו יפוטר מעבודתו, מחד, ויישאר במצב של חוסר ודאות בנוגע לסיכויי קבלתו מחדש, כדין, לעבודה. יש לזכור כי תוצאת הדברים, לפיה מסתיימת העסקתו של המבקש לאחר תקופה בלתי מבוטלת ולאור גילו, אינה דבר של מה בכך ויפה עשתה המועצה עת הסכימה להחיש ככל שניתן מבחינתה את הליכי המכרז. 50. יחד עם זאת, אין באמור כדי להקנות למבקש זכות להמשיך בתפקידו ממנו פוטר לכאורה כדין עד לפרסום המכרז או בחירת הזוכה. חרף ההסכמה אשר קיבלה תוקף של החלטה, שמטרתה היתה כאמור להביא לסיום הליכי המכרז במהרה, התנהלותה של המשיבה 4, שלא פעלה להוצאת המכרז עד כה, אף אם אין בה כדי להביא לתוצאה המיוחלת ע"י המבקש, של המשך עבודתו עד לתוצאות המכרז, אינה ראויה בנסיבות העניין, ויש לקוות כי ההליכים הנדרשים לשם השלמת המכרז יסתיימו במהרה. 51. אשר על כן, ומשלא מצאנו כי נפל פגם לכאורה בהליך פיטורי המבקש, דין הבקשה להדחות. בנסיבות העניין אין צו להוצאות. 52. ככל שלמבקש יהיו טענות בנוגע למכרז החדש שיפורסם רשאי הוא כמובן לשוב ולפנות לבית הדין כפי שימצא לנכון בהליך חדש ונפרד מהליך זה. 53. לנוכח תוצאת הדברים, המבקש יודיע תוך 30 יום את עמדתו באשר להליך העיקרי. התיק יובא למעקב ביום 30/5/10. ניתנה היום, י"ח באייר תש"ע, 2/5/10, בהעדר הצדדים. מ. פריימןש ו פ ט ת אלי רומאנינציג עובדים חיים מנחם קוכמלנציג מעבידים פיטורים