טופס תביעה לתיקון מרשם בעלי המניות

להלן דוגמא של טופס תביעה לתיקון מרשם בעלי המניות בבית המשפט המחוזי ב___ בענין: ___בע"מ מספר חברה: כתובתה: ע"י ב"כ עו"ד: טלפון: פקס: תביעה לתיקון מרשם בעלי המניות (בעל מניות) אני הח"מ___ת.ז.___מצהיר בזה כי בתאריך___ נערכה עסקה למכירת מניות מסוג___אך העסקה לא באה לידי ביטוי במרשם בעלי המניות של החברה. לפי תנאי העסקה___מניות מסוג___צריכות להרשם ע"י___ לאימות התביעה מצורפים המסמכים הבאים: ___ ___ תצהיר אני הח"מ (שם)___מס' ת"ז תאריך חתימה אימות אני החתום/ה מטה מאשר בזה כי ביום___הופיע/ה בפני מר/גב'___ שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס'___ המוכר/ת לי אישית ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לאמר את האמת בלבד ואת האמת כולה, וכי אם לא י/תעשה כן י/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני. תאריך טפסים משפטייםמסמכיםדיני חברותבעלי מניותמניות