הגדרת "יום הגשת התביעה" של נכה צה"ל

בהתייחס לפרשנות המושג "יום הגשת התביעה" טוען המשיב כי בהתאם לפסיקה הנרחבת שניתנה בעניין כל פניה אל הוועדה הרפואית לבחינה מחודשת של דרגת הנכות משמעה פתיחת הליך תביעה חדש ובשל כך יש לפרש את המונח "יום הגשת התביעה" כיום בו הוגשה התביעה האחרונה לשינוי דרגת הנכות. לעניין זה ראו פסקי הדין בעניין: (1) רע"א 2563/03 שלום בן חור נ' קצין תגמולים (2) רע"א 1357/06 עמוס גזית נ' קצין תגמולים (3) עע"מ 7605/09 פלוני נ' משרד הביטחון סעיף 35(ג) לחוק הנכים אשר כותרתו "החלטה על גמר נכות" קובע כדלקמן: "סבור קצין תגמולים שנכותו של נכה הגיעה לקיצה, משום שנתרפא ריפוי מוחלט מהחבלה או מהמחלה ששימשה עילה לנכות או משום שהחמרת המחלה ששימשה עילה לנכות עברה לבלי שוב, רשאי הוא להחליט על גמר הנכות ולהודיע על כך לנכה".נכותצבאצה"לנכי צה"להגדרות משפטיות