טופס תביעה עמותה

להלן דוגמא של טופס תביעה עמותה שם העמותה: תאריך: הודעה על הגשת תובענה שימו לב כי הפרטים הממולאים בטופס זה מהווים מידע ציבורי וייתכן ויפורסמו באמצעים שונים בכללים ברשת האינטרנט. משום כך יש להימנע מפרסום פרטים אישיים מחוץ לסעיפים שבהם נדרש הדבר מפורשות מחשש לפגיעה בצנעת הפרט. הננו מבקשים להודיעך כי הוגשה תובענה נגד: * העמותה * חבר ועד העמותה מתוקף תפקידו כחבר ועד (נא לסמן X במשבצת המתאימה) כדלקמן: הצדדים: סוג ההליך: מספר הליך: בית משפט/בית דין: העילה התובענה הוגשה ביום שם חבר ועד: שם חבר ועד: הערה: המסמך יוגש בחתימות מקוריות של שני חברי ועד בתוך שבועיים מיום קבלת התובענה. טפסים משפטייםמסמכיםעמותות