טופס תעודה לשחרור מפרק חברה

להלן דוגמא של טופס תעודה לשחרור מפרק מדינת ישראל משרד המשפטים הכונס הרשמי תאריך___ מס' התיק___ תעודה לשחרור מפרק בענין החברה ___ בפירוק הואיל ומר ___מס' זהות ___ מ___ מונה ביום___ כמפרק החברה הנ"ל, והואיל וביום ___הגיש בקשה לשחררו מתפקידו בהתאם לסעיף 316 לפקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983; והואיל ומר___ הגיש דוחו"ת על פעולותיו כמפרק והפעולות נבדקו ונמצאו מתאימות לדרישות הפקודה; ומאחר שנוכחתי לדעת כי המפרק מילא את כל חובותיו על פי הפקודה והתקנות שלפיה; לפיכך אני משחרר בזה את מר___ מתפקידו כמפרק החברה. ניתן ביום___ ___ הכונס הרשמי טפסים משפטייםמסמכיםמפרק (חברה)