טופס תעודת אישור פשרה

להלן דוגמא של טופס תעודת אישור פשרה: בבית המשפט המחוזי ב ת.א. בענין החייב/פושט הרגל תעודת אישור פשרה הריני מאשר בזה כי הפשרה בין החייב/פושט הרגל ביום ניתן היום הכונס הרשמי טפסים משפטייםמסמכיםפשרה