טופס תעודת ביטוח סחר

להלן דוגמא של טופס תעודת ביטוח סחר תעודת ביטוח סחר פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970 (להלן - פקודת הביטוח) (מס' התעודה, מס' פוליסה) (שם המבטח, כתובתו ומס' טלפון) שים לב - מסירת תשובה שאינה מלאה וכנה טרם כריתת חוזה הביטוח עלולה להקטין את הפיצויים שישולמו לבעל הפוליסה או להקנות למבטח זכות לפיצויים מבעל הפוליסה, כמפורט בסעיף 9 לפוליסה 1. תיאור הרכב לצורך ביטוחו (יש לציין את החלופה הרלוונטית) ? כל רכב מנועי כהגדרתו בחוק הפיצויים שאינו רשום במשרד הרישוי על שם בעל הפוליסה או הנהג הנקוב או בן משפחה מדרגה ראשונה של מי מהם, למעט רכב שנרשם במשרד הרישוי על שם בעל רישיון סחר לפי הוראות תקנה 284(א)(2א) לתקנותהתעבורה, התשכ"א-1961; ? אופנוע בלבד; 2. שם בעל הפוליסה ומס' הזהות שלו; 3. שם הנהג הנקוב ומס' הזהות שלו (יש לציין נהג נקוב אחד לכל תעודת ביטוח); 4. כתובת בעל הפוליסה; 5. מועד תחילת הביטוח: המועד שבו הוחתמה תעודה זו בחותמת הבנק* אך לא לפני 6. מועד פקיעת הביטוח: 7. תאריך ההוצאה ושעת ההוצאה של תעודה זו; 8. מטרות השימוש המותרות, בני האדם הרשאים לנהוג ברכב, הרחבות והגבלות (יש לצטט את ההוראות הרלוונטיות מתוך סעיפים 5 עד 7 לפוליסת ביטוח רכב חובה); 9. הרחבות נוספות לגבי היקף הכיסוי, הסיכונים והחבויות המבוטחים (אם אין - יש לציין זאת); 10. שם הסוכן (אם רלוונטי); 11. מס' הסוכן (אם רלוונטי); 12. סכום דמי הביטוח (נקוב בשקלים חדשים). אני מאשר/אנו מאשרים בזה כי הפוליסה שתעודה זו שייכת לה מוצאת לפי הוראות פקודת הביטוח. חותמת הבנק (או של אחד המבטחים כאשר הפוליסה מוצאת בידי יותר ממבטח אחד) בלי חותמת הבנק על תעודה זו - אין לה תוקף. * לעניין זה, "חותמת הבנק" - לרבות חותמת שהפיק מבטח בתיאום עם בנק, שהמפקח, כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, אישר כי יש בה כדי להבטיח את מטרות פקודת הביטוח. ** במקרה של ביטוח בביטוח השיורי, נדרשת חתימה של מנהל ההסדר. טפסים משפטייםמסמכיםביטוח סחר