טופס תעודת בעלות מאת תאגיד

להלן דוגמא של טופס תעודת בעלות מאת תאגיד תעודת בעלות מאת תאגיד הפטורה מהוראות סעיף 2 לפקודה אנו מאשרים בזה, כי הרכב שמספר הרישוי שלו הוא:____ הוא רכושו של ____ הפטור, לפי תעודת-פטור שהוצאה לפי סעיף 11 לפקודה, מהוראותיו של סעיף 2 לפקודה. שעת ההוצאה ____ יום ההוצאה ____ חתימת המוסמך לחתום ____ בשם התאגיד____ שם התאגיד____ טפסים משפטייםמסמכיםבעלות