טופס תעודת בריאות וטרינרית לבשר עוף

להלן דוגמא של טופס תעודת בריאות וטרינרית לבשר עוף תעודת בריאות וטרינרית לבשר עוף מס' בהתאם לתקנה 19(4) לתקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות), התש"ך-1960 (להלן - התקנות), אני מאשר כי - (1) בשר העוף הופק בבית שחיטה שם מלא ומיועד לאחסון או לשיווק ל שם וכתובת מלאים (2) בשר העוף המפורט בטבלה שלהלן נבדק בידי ונמצא ראוי למאכל אדם; (3) בשר העוף הוצא מבית השחיטה במכלים שאישר המנהל לפי תקנה 19(3) לתקנות, והועמס על רכב מס' רישוי שמתקיימות בו הדרישות כאמור בתקנה 19(5) לתקנות. תיאור בשר עוף תיאור האריזה משקל בקילוגרם תאריך השחיטה תאריך שם הרופא הווטרינר של בית השחיטה טפסים משפטייםרפואהמסמכיםבשרוטרינריה