תקנות מס הכנסה (אזילה)

תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסת בעלי זכויות-נפט), תשט"ז-1956 (להלן:"תקנות אזילה") קובעות להלן: 3. ניכוי אזילה (א) בבירור ההכנסה החייבת במס של בעל טובת-הנאה בשנת-מס פלונית יותר ניכוי בשל אזילת מלאי הנפט באותה שנת-מס מאותה טובת-הנאה (להלן - ניכוי אזילה). (ב) ניכוי האזילה יהיה הסכום הגדול שבשני אלה: (1) לפי אחוזים %½27 מההכנסה ברוטו בשנת-המס, אולם לא יותר מ-50% מהכנסת - נטו מטובת-ההנאה באותה שנת-מס; (2) לפי מחיר הקרן - המנה המתקבלת מחילוק המחיר המתואם של טובת ההנאה בראשית שנת-המס למספר המשוער של יחידות הנפט, שהיו מצויות במלאי-הנפט של אותה טובת הנאה בראשית שנת המס, והמכופלת במספר יחידות-הנפט שהופקו ונוצלו מאותה טובת הנאה במשך שנת-המס. (ג) לענין תקנת-משנה (ב)(2) - "המחיר המתואם של טובת הנאה בראשית שנת המס" - מחיר הקרן כמשמעותו בסעיף 5א(1) לפקודה של אותה טובת-הנאה בראשית שנת-המס פחות ניכוי האזילה שהותר ביחס לאותה טובת הנאה, לבעליה, עד לראשית אותה שנה. פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) קובעת בסעיף 91 כי במכירת יחידת השתתפות בשותפות נפט ובמכירת יחידת השתתפות בשותפות סרטים, חלק רווח ההון הריאלי בגובה ניכוי אזילה, בגובה ניכוי הוצאות חיפוש ופיתוח או בגובה הוצאות הפקת סרט, שהותרו בתקנות לפי סעיפים 20, 31 ו98, לפי הענין, יחויב במס כאמור בסעיף 121 - לגבי יחיד, ובשיעור הקבוע בסעיף 126(א) - לגבי חבר-בני-אדם. תקנותמיסיםמס הכנסהחוקי מס הכנסה