טופס תעודת מוסד

להלן דוגמא של טופס תעודת מוסד תעודת מוסד לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א-2001 (להלן - החוק) שם המוס1___ סוג המוסד___ מס' רישום___ מען המוסד___ מיקוד___ טלפון___ אני הח"מ ___ שם פרטי___ שם משפחה___ מס' זהות מנהל המוסד4___/מנהל התאגיד___/ ___שם המוסד___שם התאגיד אחראי על קבלת אדם לעבודה ב___/ ___ ___שם המשרד הממשלתי___ שם הרשות המקומית מאשר כי תעודה זו ניתנת על יד בענין העסקתו במוסד של___ ___שם פרטי אני מצהיר כי המוסד האמור הוא מוסד כהגדרתו בחוק. תאריך טפסים משפטייםמסמכים