טופס תעודת רישום בפנקס המפלגות

להלן דוגמא של טופס תעודת רישום בפנקס המפלגות משרד המשפטים לשכת רשם המפלגות תעודת רישום בפנקס המפלגות לפי חוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (מס' התעודה: זאת לתעודה כי נרשמה ביום ולראיה באתי על החתום: חותם הרשם טפסים משפטייםמסמכיםמפלגות