טופס תעודת שחרור האפוטרופוס

להלן דוגמא של טופס תעודת שחרור האפוטרופוס בבית המשפט המחוזי ב תיק ____ בענין: חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978 תעודת שחרור לאחר עיון בדו"ח האפוטרופוס הכללי מיום בתיק הנ"ל ניתן בזה צו המשחרר את האפוטרופוס הכללי מתפקידו ופוטרו מכל אחריות ביחס לנכסי____, וזאת מיום____. (תאריך) טפסים משפטייםמסמכיםתעודת שחרוראפוטרופסות