תצהיר בסכסוך קיבוצי

להלן דוגמא של טופס תצהיר בסכסוך קיבוצי בבית-הדין לעבודה בית-הדין ___ תיק ___ המען להמצאת כתבי בי-דין ___. המבקש המען: ___. המשיב____ ת צ ה י ר אני הח"מ ___ מצהיר כי: העובדות שמסרתי בסעיפים . לבקשה ולתשובה הן נכונות. העובדות שמסרתי בסעיפים לבקשה הן נכונות לפי מיטב ידיעתי ואמונתי. היום ___ חתימת המצהיר א י ש ו ר אני החתום מטה ___ מאשר בזאת, שהיום הזה הופיע לפני מר . בעל תעודת-זהות מס' היום ___. חתימת מקבל התצהיר מסמכיםסכסוך קיבוציהסכם קיבוציסכסוך