תצהיר בריאות

להלן דוגמא של טופס תצהיר בריאות תצהיר אני הח"מ__________ 1. להלן רשימת מחלות שהיו לי ושחייבו את אישפוזי במוסד רפואי:__________ תאריך__________ 2. להלן פרטים על תאונות שהיו לי:__________ תאריך__________ אני עורך דין__________ חתימת עורך דין__________ תצהיר בריאותרפואהמסמכים