תצהיר מועמד שמאי מקרקעין

להלן דוגמא של טופס תצהיר מועמד שמאות מקרקעין תצהיר מועמד אני הח"מ____לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר/ה בזה כדלקמן: שמי____מס' זהות____ הורשעתי/לא הורשעתי* בישראל או מחוצה לה בעבירה פלילית, לרבות הרשעה בבית דין צבאי, לגביה טרם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981. הורשעתי/לא הורשעתי* בישראל או מחוצה לה בעבירה משמעתית. הוגש/לא הוגש* נגדי כתב אישום או כתב קובלנה משמעתית. תלוי/לא תלוי* ועומד נגדי הליך של חקירה במשטרה הידוע לי. אני נותן תצהיר זה בתמיכה לבקשתי להירשם כמתמחה בשמאות מקרקעין. תאריך אני הח"מ מר/גב'____אשר זיהיתי לפי תעודת זהות מס'____ (המוכר לי באופן אישי) ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני. ____ תאריך חתימת מקבל התצהיר * ציין את החלופה המתאימה וצרף חומר קשור. אין להתייחס לעבירות קנס. מסמכיםמקרקעיןשמאות