תצהיר עורך תסקיר השפעה על הסביבה

להלן דוגמא של טופס תצהיר עורך תסקיר השפעה על הסביבה תכנית מס' התכנית נדונה לפני תצהיר עורך תסקיר השפעה על הסביבה אני החתום מטה אני ערכתי תסקיר השפעה על הסביבה לתכנית מס' אני בעל הכשירות הדרושה לפי כל דין לערוך תסקיר זה, לפי המסמכים המצורפים בזה. אני ערכתי את התסקיר בעצמי ובסיוע יועצים נוספים כמפורט להלן: שם היועץ א. ב. ג. 4. אני אחראי להכנת התסקיר ולתוכנו, לרבות הנתונים, המסקנות וההמלצות המופיעים בו. 5. אני מאשר כי לפי מיטב ידיעתי המקצועית, נתוני התסקיר שהגשתי נכונים ותואמים את ההנחיות שנתן מוסד התכנון ביום 6. אני מצהיר כי השם לעיל הוא שמי, התימה למטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה אמת. חתימת המצהיר אישור אני החתום מטה חתימת מקבל התצהיר מסמכיםתסקיר השפעה על הסביבה