תצהיר רישום מפלגה

להלן דוגמא של טופס תצהיר רישום מפלגה תצהיר אני החתום/ה מטה אני תושב/ת מדינת ישראל. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. חתימת המצהיר/ה אישור ואימות חתימה אני החתום מטה, עורך דין (שם מלא ומען המשרד) מאשר בזה כי ביום שזיהיתיו/ה לפי תעודת הזהות שלו/ה, לאחר שבחנתי את נכונות פרטיו/ה האישיים על פיה, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לאמר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/ה עליה בפני, וכן חתם/ה על הבקשה לרישום מפלגה שמצורפת בזה, ושסומנה בראשי תיבות שמי. תאריך מסמכיםמפלגות