תצהיר תמיכה

להלן דוגמא של טופס תצהיר תמיכה תצהיר (כתב תביעה / כתב הגנה / הודעת צד שלישי - בתובענה בסדר דין מהיר) בבית משפט השלום ב תצהיר התובע / הנתבע / צד שלישי אני החתום מטה____מס' זהות____לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה לאמור: 1. אני התובע / הנתבע / צד שלישי (היה המצהיר אדם אחר - יש לפרט את זהותו, זיקתו לעובדות שבכתב הטענות, והטעמים לכך שהוא נותן את התצהיר במקום בעל הדין). 2. תצהירי זה ניתן לתמיכה בכתב תביעה / כתב הגנה / הודעה לצד שלישי בתובענה בסדר דין מהיר____ 3. האמור בסעיפים ____שבכתב התביעה / כתב ההגנה / הודעה לצד שלישי הוא בידיעתי האישית. 4. האמור בסעיפים ____שבכתב התביעה / כתב ההגנה / הודעה לצד שלישי הוא נכון לפי מיטב ידיעתי ואמונתי. המקור לידיעתי ולאמונתי הוא ____ 5. אני מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה אמת. חתימת המצהיר אישור אני החתום מטה ____עורך דין, מאשר בזה כי ביום____ הופיע בפני____המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס'____ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני. חתימת מקבל התצהיר תצהיר תמיכהמסמכים