תשובה לבקשה למינוי מומחה

להלן דוגמא של טופס תשובה לבקשה למינוי מומחה תשובה לבקשה למינוי מומחה בבית (ה) משפט ב בתשובה לבקשה של כמו כן מבקש הנתבע למנות מומחה* בנושא (ציין את הנושא הרפואי) שלגביו לא נתבקש מינוי מומחה. תאריך *מחק את המיותר. מינוי מומחהמומחה