תשובה לצו לגילוי מסמכים

להלן דוגמא של טופס תשובה לצו לגילוי מסמכים תיק תשובה לצו לגילוי מסמכים אני הח"מ (1) בחזקתי או בשליטתי מצויים המסמכים דלקמן, הנוגעים לענינים השנויים במחלוקת במשפט זה: תיאור המסמך ותאריכו (אם המצהיר מתנגד להצגת מסמך פלוני, יתאר את המסמך ויציין את נימוקי התנגדותו). (2) בחזקתי או בשליטתי היו מצויים המסמכים דלקמן, הנוגעים לענינים השנויים במחלוקת במשפט זה, אך אין הם נמצאים עתה בחזקתי או בשליטתי: תיאור המסמך____מתי יצא____היכן נמצא____ ותאריכו____משליטתי____עתה (3) לפי מיטב ידיעתי ואמונתי לאחר חקירה ודרישה שעשיתי אין - ומעולם לא היו - בחזקתי או בשליטתי, או בחזקתו או בשליטתו של כל אדם אחר מטעמי, כל תעודה, חשבון, פנקס חשבונות, שובר, קבלה, תזכיר, כתב או העתק או תמצית של מסמך כזה, וכל מסמך אחר, הנוגע לענינים השנויים במחלוקת במשפט זה, פרט למסמכים שפרטתי לעיל. אני הח"מ____ מאשר בזה כי ביום____הופיע/ה בפני ב____מר/גב'____ המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה לפי תעודת זהות מס' תאריך גילוי מסמכיםצו גילוי מסמכיםמסמכיםצווים