הצעת חוק אבטחת ראש עיר

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק אבטחת ראש עיר הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (אבטחת ראש עיר ועובדי עיריה בכירים), התשס"ז-2007 דברי הסבר בתקופה האחרונה אנו עדים לתופעה הולכת ומתרחבת של אלימות קשה כנגד ראשי רשויות מקומיות וגורמים נוספים בשלטון המקומי, בעיקר עקב הפעלת סמכויותיהם החוקיות כנגד עבריינים בתחומי הרשות המקומית. פעולות אלימות שכאלה מגיעות עד לכדי איומים ממשיים על חייהם של ראשי ערים נבחרי ציבור, ניסיונות התנקשות בראשי הרשויות ומשפחתם, פגיעה קשה ברכושם ואיומים על חברי מועצת העיר וגורמים הקשורים לשלטון המקומי. הדבר מקשה מאוד על פעילותם של נבחרי הציבור ומקשה עוד יותר בהפעלת סמכויות של אכיפת החוק בתחומי הרשות ומניעת עבריינות מקומית, אם בתחום התכנון והבניה, רישוי עסקים ואם בתחום גביית המיסים העירוניים, מחשש אמיתי של הנבחרים לבל הדבר יעלה להם בחייהם או בפגיעה בשלומם ושלום משפחתם כמו גם בשלום הציבור הסובב אותם. יחד עם זאת, עלות האבטחה של נבחרי הציבור, בהתאם להוראות משטרת ישראל מגיעה לסכומים נכבדים אשר אינם מעוגנים במסגרת תקציבה של הרשות המקומית ולעיתים אף אין ממילא ידה של הרשות המקומית משגת להעמדת תקציבים שכאלה. הצעת החוק מעגנת את סמכותו של שר הפנים לקבוע כללים לאבטחת ראשי רשויות מקומיות וגורמים נוספים בשלטון המקומי המהווים מטרה לאיומים, במקרים כגון האמורים לעיל, לרבות קביעת הסדרי המימון הממשלתיים לעניין זה. הצעות חוקראש עיראבטחה