הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות - אזור חלוקת הכנסות

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק אזור חלוקת הכנסות הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (אזור חלוקת הכנסות), התשס"ט-2009 דברי הסבר סעיפים 9א ו-9ב לפקודת העיריות (להלן - הפקודה), קובעים הסדרים לחלוקת הכנסות מתשלומי חובה בין הרשויות המקומיות. סעיף 9א לפקודה מסמיך את שר הפנים לאשר הסדרים לחלוקת הכנסות מארנונה כללית (למעט ארנונה כללית ממבני מגורים) והיטלי השבחה שייעשו בין עיריה שהורחב תחומה, כתוצאה מצירוף אזור שהיה בתחום רשות מקומית אחרת, לבין אותה רשות מקומית שצומצם תחומה. מטרתו של הסדר חקיקתי זה לסייע לרשויות מקומיות סמוכות לבצע העברת מתחמי קרקע ביניהן על בסיס כלכלי. סעיף 9ב לפקודה מסמיך את שר הפנים, בהסכמת שר האוצר ולאחר עיון בתסקיר של ועדת חקירה שמינה שר הפנים לענין זה, להכריז בצו, שההכנסות מארנונה כללית (למעט ארנונה כללית ממבני מגורים), היטלי השבחה ותשלומי חובה מוניציפאליים אחרים מאזור מסוים בתחומה של רשות מקומית אחת יחולקו בין אותה רשות המקומית לבין רשות מקומית, אחת או יותר, הסמוכה לרשות המקומית האמורה או הגובלת בה. הסדר חקיקתי זה נועד להביא לחלוקת הכנסות מאוזנת יותר בין רשויות מקומיות מאזורי תעשייה ומסחר, המהווים לא אחת סלע מחלוקת בין רשויות מקומיות שכנות כאשר כל אחת מהן מעוניינת שאזור העשוי להניב הכנסות ייקבע בתחומה. ההסדרים החקיקתיים האמורים לא נתנו פתרון למצב שבו הרשות המקומית שבתחומה מצוי אזור חלוקת ההכנסות אינה מעבירה לרשויות המקומיות האחרות את חלקן בהכנסות, בין אם חובה זו נוצרה מכוח הסדר שאישר שר הפנים בתוקף סמכותו לפי סעיף 9א לפקודה ובין אם חלוקת ההכנסות נקבעה בצו שהוציא השר בתוקף סמכותו לפי סעיף 9ב לפקודה. חסרונו של הפתרון מורגש ביתר שאת במקרים בהם העבירה רשות מקומית שטחים מתחומה לשכנתה תמורה ההתחייבות לקבל חלק מההכנסות מאותם שטחים, ולאחר שבוצעה העברת השטחים נמנעת הרשות המקומית שקיבלה אותם מקיום התחייבותה להעברת ההכנסות האמורות. התיקון המוצע נועד למלא את החסר על ידי הקניית כלים בידי משרד הפנים לאכוף את העברתם של הכספים האמורים. במקרים בהם נמנעת רשות מקומית מלמלא חובה המוטלת עליה בדין, מוסמך הממונה על המחוז במשרד הפנים, בתוקף סמכותו לפי סעיף 141 לפקודה, למנות אדם מתאים למילויה של החובה. התיקון המוצע נועד לכלול את החובה להעברת הכספים הנזכרת לעיל בין אותם מקרים שעליהם חלה סמכותו האמורה של הממונה על המחוז, בין אם ההעברה מתחייבת מכוח הסדר שאושר על ידי השר הפנים בתוקף סמכותו לפי סעיף 9א לפקודה, ובין אם חלה חובה להעברת כספים מכוח צו לחלוקת הכנסות שהוציא שר הפנים בתוקף סמכותו לפי סעיף 9ב לפקודה. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת שי חרמש (פ/3266/17). הצעות חוקעירייהפקודת העיריות