הצעת חוק איסור אפליה בגלל ארץ מוצא תלמיד

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק איסור אפליה בגלל ארץ מוצא תלמיד חוק זכויות התלמיד (תיקון - איסור אפליה מטעמים של ארץ מוצא), התש"ע-2010. דברי הסבר מטרתו של חוק זכויות התלמיד, כפי שנקבע בסעיף 1, הינה "לקבוע עקרונות לזכויות התלמיד ברוח כבוד האדם ועקרונות אמנת האומות המאוחדות בדבר זכויות הילד, תוך שמירה על כבוד התלמיד, עובד ההוראה וצוות המוסד החינוכי ועל ייחודם של מוסדות החינוך לסוגיהם השונים" וכן "ולעודד יצירת אקלים של כבוד הדדי בקהילת מוסד החינוך". החוק מעגן בתוכו קשת רחבה של זכויותיו של כל תלמיד ותלמיד באשר הוא (ואשר חוק חינוך חובה חל עליו). בין זכויותיו, מוגדרת גם זכותו של כל תלמיד ליחס שווה ולא מפלה כלפיו מצד מוסד החינוך בו הוא לומד ונציגי המוסד. אפליה מטעמים עדתיים, מטעמים של רקע חברתי-כלכלי, או מטעמים של השקפה פוליטית, בין של הילד ובין של הוריו, אסורה לפי חוק זה. בישראל לומדים כיום כ-350,000 ילדי עולים המהווים כ-12% מכלל התלמידים בישראל. על מנת להגן עליהם מפני אפליה אפשרית על רקע ארץ-מוצא שלהם או של הוריהם, מוצע לתקן סעיף 5 לחוק זה באופן שיאסור מפורשות אפליה גם מטעמים של ארץ-מוצא. אפליה של תלמיד על רקע זה, קשה במיוחד לאור המציאות הישראלית, אשר קלטה ועדנה קולטת עלייה - ילד, אשר הוריו מבקשים להיטמע בחברה הישראלית, לא צריך לחוש את "נבדלותו" מהתלמידים האחרים, אשר זוכים ליחס מועדף, רק משום שהם והוריהם נולדו כאן. אפליה כזו פסולה, ועל כן יש לאסרה ולהוקיעה. הצעות חוקדיני חינוךהפליה / אפליה