הצעת חוק איסור תרומה

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק איסור תרומה הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (איסור תרומה של בעלי עניין ברשות מקומית), התשס"ט-2009 דברי הסבר כיום אין החוק אוסר על מתן תרומה על ידי יזם לרשות מקומית או לעמותה הפועלת בתחומה, או לראש רשות, חבר מועצה או חבר בועדת תכנון ובנייה בזמן שועדת התכנון דנה בקידום תוכנית אשר אותה הגיש היזם או ממנה הוא יכול להרוויח. לפיכך עשויות להיווצר סיטואציות אשר בהן יזם כלכלי או בעל אינטרסים אחרים, יכול לתרום במישרין או בעקיפין לרשות או לחבר או ראש המועצה ובכך להיטיב עם מעמדם של מקבלי ההחלטות בעניינו, וכל זאת על מנת להטות באופן לא ראוי את שיקול הדעת של ועדת התכנון ולקדם את האינטרסים הכלכליים שלו. מצב העניינים הנוכחי הוא כפרצה הקוראת לגנב, ויש לתקן את לקונה זו על מנת למנוע מקרים של נורמות לא תקינות בשלטון המקומי. מוצע בזאת לאסור על בקשת או קבלת תרומה מיזם לרשות או לעמותה הפועלת בתחומה או לראש רשות, חבר מועצה או חבר ועדה מקומית לתכנון ובנייה, בזמן שועדת התכנון המקומית דנה בתוכניתו או בתוכנית אשר הוא ירוויח ממנה. על מנת לעגן חקיקה זו מוצע גם שכל אחד משני המעשים כאמור ייחשבו כפליליים ודינם יהיה מאסר שלוש שנים. כמו כן דין זהה יוטל על נותן התרומה. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי ח"כ אופיר פינס-פז. הצעות חוקתרומות