הצעת חוק בדיקת שכרות

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק בדיקת שכרות הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 67) (בדיקת שכרות), התשס"ה-2005 דברי הסבר כללי סעיף 62(3) לפקודת התעבורה (להלן - הפקודה) קובע כי מי שהוא שיכור בהיותו נוהג ברכב או בהיותו ממונה על הרכב, בדרך או במקום ציבורי, עובר עבירה שעונשה מאסר שנתיים. לענין זה מוגדר שיכור בסעיף 64ב לפקודה כ"מי שנתון תחת השפעתו של משקה או סם משכרים או מסוכנים". בבסיס הוראה עונשית זו עומדת ההבנה כי שכרות "פוגעת ביכולתו המנטאלית של השיכור, היא מערפלת את הכרתו ומונעת ממנו להעריך נכונה את המציאות, ובדרך זו שוללת ממנו את היכולת לקיים שיקול דעת רציונלי ולכוון את התנהגותו על פיה", (ר' ע"פ 5002/94 ירמיהו בן איסק נ' מדינת ישראל, מט(4) 151, 163), ועל כן חזקה שלשכרותו של אדם עלולה להיות השלכה על נהיגתו עד כדי סכנה לגרימת תאונה וקיפוח חיי אדם או פגיעה בהם בתאונת דרכים. הסמכות של שוטר לדרוש מנוהג ברכב או ממונה על רכב להיבדק לצורך קביעת שכרות מעוגנת כיום בסעיף 64ב האמור, אך ההוראות לענין סוגי הבדיקות (בדיקת נשיפה, בדיקת שתן ובדיקת דם) ואופן עריכתן מעוגנות בפרק שישי לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן - תקנות התעבורה). בדיקות השכרות מהוות חיפוש חיצוני או חיפוש פנימי, בגופו של אדם, כהגדרתם בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף החשוד), התשנ"ו-1996 (להלן - חוק החיפוש). ואולם אופן עריכתן של בדיקות אלה על פי ההסדר הקיים בתקנות התעבורה אינו עולה בקנה אחד עם הוראות חוק החיפוש. לאחרונה קבע בית המשפט בע"פ 1641/04 לאוניד לוין נ' מדינת ישראל (טרם פורסם) כי מיום שחוק החיפוש נכנס לתוקף, נשמט הבסיס הנורמטיבי לעריכתה של בדיקת השכרות על פי ההסדר הקבוע בתקנות התעבורה, ומאותו מועד ואילך ניתן לבצע בדיקה זו אך ורק על פי המתווה שנקבע בחוק החיפוש, אלא אם כן ייקבע הסדר אחר בחקיקה ראשית. בהצעת חוק זו מוצע לקבוע בחקיקה ראשית - היינו בפקודת התעבורה, הסדר מלא לענין בדיקות השכרות לרבות לענין סוג הבדיקות, העילה והדרך לביצוען, ומשמעות הסירוב לתתן, שיחול במקום ההסדר הקבוע בחוק החיפוש. ההסדר המוצע נקבע ברוח עקרונות חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, תוך איזון ראוי בין הפגיעה האפשרית בפרטיותו של האדם הנבדק לבין תכלית הבדיקה וחיוניותה לצורך מניעת תאונות דרכים, ובשים לב לדחיפות הנדרשת בעריכת בדיקות מסוג זה בשל טבעו של האלכוהול המתנדף מן הגוף, דבר המחייב ביצוע הבדיקה סמוך ככל הניתן למועד הנהיגה ברכב. הצעות חוקמשפט תעבורהשכרותבדיקת שכרות (אלכוהול)