חוות דעת כנספח לתצהיר

חוות דעת כנספח לתצהיר 1. מבוקש על ידי התובעות להורות על זימון המומחה אינג' יוסף גולדקלנג כמומחה מטעמם לצורך הגשת חוות דעתו שנערכה כמומחה מטעם בית המשפט במסגרת ההתדיינות בת.א. 1280/03 בבית המשפט המחוזי בתל אביב ונערכה ביום 23.6.05. 2. בכוונת התובעות כפי שהוצהרה מפי בא כוחן בדיון היום להסתמך על העובדות המפורטות בחוות הדעת, ועל המסקנות שבמומחיות. 3. חוות הדעת צורפה כנספח לתצהיר מר יצחק מולכו . 4. אין חולק על כי חוות הדעת לא נערכה לצורך ההתדיינות בתובענה שבפני. יכול ואף המומחה איננו יודע כלל על השימוש שמבקשים לעשות בחוות דעתו ולרבות המסקנות שמבקשים להסיק ממנה אשר יכול והמומחה לו שמע טענות צד ג' היה מסתייג מהן בעצמו . לא ברורה גם מידת הסכמתו של המומחה לכך ואולם אינני עוסקת בהחלטה זו בזכויות היוצרים שיש לו בחוות הדעת. 5. חוות הדעת נערכה אמנם בכל הנוגע לבניינים שעניינם נדון בתובענה שבפני .המדובר בבניינים שבשדרות ניצה 8 ג' וד' בנתניה. 6. בתובענה בגדרה ניתנה חוות הדעת לא היו צדדים ג' - ספק הדבק צד להליכים. 7. ב"כ צדדים ג' מתנגד להגשת חוות הדעת כראיה אלא אך לצורך עצם עריכתה בלבד. 8. להבנתי לא ניתן להגיש חוות הדעת לצורך ההסתמכות על הנושאים שבמומחיות ולהלן נימוקיי: בסעיף 20 לפקודת הראיות [נוסח חדש] תשל"א - 1971 נקבע: בית המשפט רשאי , אם אין הוא רואה חשש לעיוות דין, לקבל כראיה בכתב , חוות דעתו של מומחה בשאלה שבמדע, שבמחקר, באומנות, או שבידיעה מקצועית...". 9. חוות דעת מומחה חובה לערוך בהתאם לתוספת הראשונה לפקודה בהתאם לטופס שבתוספת הראשונה. על המומחה לציין את שמו מענו, על ידי מי התבקש לערוך את חוות הדעת המקצועית, ובאיזה מחלוקת שהתעוררה בבית המשפט וכן להצהיר כי ידוע לו שלענין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר, דין חוות הדעת כשהיא חתומה כדין עדות בשבועה שנתן בבית המשפט. 10. בעניין זה הוסבר כי "עמידה בנוסח הבסיסי האמור היא תנאי לקבילותה של התעודה... ראה י. קדמי על הראיות חלק שני, מהדורת שנת 2003 בעמ' 815. 11. המדובר בדרישות מהותיות שאינן דרישות צורניות בלבד. המדובר בדרישות שנועדו למנוע את החשש לעיוות דין עקב ההסתמכות על חוות דעת המומחה. 12. העדר חשש לעיוות דין כקבוע בסעיף 20 לפקודת הראיות תנאי לקבילות חוות הדעת. 13. אינני סבורה כי בנסיבות הענין ניתן לומר כי תנאי זה התקיים. אפרט: בהליכים שבגדרם מונה אינג' יוסף גולדקלנג הגם שנדונו הסיבות והנסיבות להתפוררות אריחי הפסיפס בבניינים, לא נשמעו בפני המומחה טענות צד ג' שבפניי, ספק הדבק ,לא הוצגו בפני המומחה מסמכים ולרבות חוות דעת מומחה, הממצאים והמסקנות שנקבעו על ידי המומחה נקבעו בהסתמך על עובדות שסופקו לו על ידי צדדים אחרים ,צדדים מעוניינים ,צדדים שהיום בתובענה שבפניי הינם צדדים ניצים לצד השלישי. 14. הגשת חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט בהליכים האחרים הכשרתה כחריג לעדות מפי השמועה, וזאת מבלי שהמומחה עורך חוות הדעת מצהיר כי ערך את חוות הדעת לצורך המחלוקת שבפניי וכי הוא יודע ומזהיר עצמו ברוח האזהרה הקבועה בתוספת לפקודת הראיות , איננה אפשרית להבנתי . 15. המדובר לכאורה במסמך שלא מתקיים לגביו החריג ביחס לעדות מפי השמועה, משאין לראותו כחוות דעת לצורך התיק שבפניי. 16. לאור כל האמור לעיל סבורתני כי חוות דעת אינג' יוסף גולדקלנג בכל הנוגע לקביעות שבמומחיות, איננה קבילה ככזו בהליכים שבפניי. 17. שאלה נוספת שיש לדון בה נוגעת לאפשרות להביא מפי המומחה אינג' יוסף גולדקלנג עדות לגבי העובדות הידועות לו מידיעתו עקב טיפולו כמומחה מטעם ביהמ"ש בענין האחר. 18. להבנתי לכך אין מניעה בכפוף לזכות הצד שכנגד לחוקרו בחקירה נגדית. 19. בענין זה נקבע כי הצדדים יגישו עדויותיהם הראשיות בתצהירים. לא כך נעשה על ידי התובעות. 20. יכול ועקב תפקידו המיוחד של מר אינג' יוסף גולדקלנג כמומחה מטעם ביהמ"ש לא יהיה מעונין ולא מוכן להגיש תצהיר עדות ראשית מטעם בעל דין אך יהיה מוכן להתייצב לעדות ככל שיידרש מכח חובותיו כאזרח כלפי בית המשפט. 21. לא נעשתה פנייה מטעם התובעות אל המומחה מסופקתני גם אם מסיבות אחרות הנוגעות לכל הפחות לכללי הנימוס טוב עשו שפעלו כפי שפעלו. 22. אתיר הגשת תצהיר אינג' גולדקלנג כראיה מטעם התובעות עד יום 15.4.2010. במועד זה ניתן להגיש הודעה שלפיה אין המומחה מוכן לערוך תצהיר מטעם התובעות אם כאלה יהיו פני הדברים, ואם כך יהיה העובדות המפורטות מידיעתו של המומחה בחוות הדעת ישמשו כתמצית עדותו הצפויה והוא יוזמן כעד מטעם התובעות ללא תצהיר. 23. בכל הנוגע לעדים שמבוקש על ידי צדדי ג' לזמן ללא תצהיר, מבלי לקבוע מסמרות ביחס לרלבנטיות העדים ומשקל העדות הצפויה והשפעתה על ההכרעה במחלוקת שבין הצדדים, בעת הזו ראיתי לנכון להורות על הזמנתם כמבוקש - על העדים להביא עימם המסמכים שהתבקשו להביא בבקשה לזימון עדים שהוגשה מטעם צדדי ג' . 24. אינני סבורה כי ניתן לפסול מראש ועל הסף האפשרות שעדותם תיצור בסיס עובדתי לקביעת ממצאים אשר יסייעו בהסקת המסקנות במסגרת פסק הדין שיינתן. 25. המדובר בעדים גב' רחל בן נתן, מר מרקו ברגיל ,מר אלכס קורצקי, רו"ח יעקב גלעדי כתובתו כפי שנמסרה על ידי מנהל הנתבעת רחוב אוסישקין 37 בנתניה . 26. עדי הצדדים הם לפיכך אלה: התובעות - מר יצחק מולכו, תצהיר מר אביב ליטיג תצהיר. מר אילן נסים, תצהיר. אינג' ד"ר משה תאני חוות דעת מומחה וחוות דעת משלימה. אינג' יוסף גולדקלנג בכפוף להחלטתי מהיום. נתבעת - מר אלחייק יעקב - תצהיר צד ג' - משה דניאל תצהיר יהודה מושונוב תצהיר גב' רחל בן נתן מנהלת חשבונות בחב' תרמוקיר - ללא תצהיר. מר מרקו בר גיל חבר וועד הבית שדרות ניצה 8 א' וב' - ללא תצהיר. מר אלכס קורצקי - (קבלן פסיפס ) ללא תצהיר. רו"ח חב' א.ל. ענבר שרותי בניה - יעקב גלעדי, ללא תצהיר. אינג' ד"ר אורי קורין - חוות דעת. אינג' יוליאן שטנגל חוות דעת. אדריכל מר שי פדר (זוהר הנדסה ושמאות) חוות דעת. תעודת עובד ציבור מהנדס אלכס קוסטינוב מיום 2.12.01 . אינג' יעקב דובדבני מומחה מטעם ביהמ"ש. 27. על ב"כ צד ג' להודיע למומחה מטעם ביהמ"ש אינג' דובדבני על המועד שנקבע לחקירה על חוות דעתו כבר היום על מנת שישריין המועד ובנוסף עליו להפקיד הוצאותיו בסך 1800 ₪ + מע"מ בקופת בית המשפט תוך 60 ימים מהיום ובמועד זה להגיש בקשה להזמנתו לעדות. 28. לאחר שהצדדים סיימו את ההליכים המקדמיים והגישו תצהירי עדות ראשית, אני קובעת התיק לשמיעת כל הראיות בפני ליום 2.1.2011, 5.1.2011, 16.1.2011, 19.1.2011 בין השעות 8.30 עד שעה 16.00 בכל יום. מועדים אלה לא ידחו. ביום 2.1.2011 יחקרו שלושת מצהירי התובעת ואינג' ד"ר תאני. ביום 5.1.2011 ייחקר אינג' גולדקלנג יוסף בכפוף לאמור בהחלטתי מהיום, ייחקר מר אלחייק יעקב על תצהירו וכן ייחקר אינג' ד"ר קורין בנוסף ייחקרו על תצהיריהם שני מצהירי צד ג' מר משה דניאל וכן מר יהודה מושונוב . ביום 16.1.2011 ייחקרו כל מומחי צד ג' והעדים ללא תצהירים מטעמם .המדובר ב- אינג' יוליאן שטנגל , אדריכל שי פדר, תעודת עובד ציבור אינג' אלכסנדר אוסטינוב גב' רחל בן נתן, מרקו בר גיל, מר אלכס קורצקי, ורו"ח גלעדי יעקב. ביום 19.1.2011 ייחקר המומחה מטעם ביהמ"ש אינג' יעקב דובדבני וגמר הוכחות. על כל צד לדאוג להתייצבות כל העדים מטעמו לדיון אשר נקבע לזמנם באמצעות בית המשפט לפחות 90 יום לפני מועד הדיון ולוודא קיום אישור מסירה כדין, אשר בהעדרו יש לדאוג לביצוע מסירה אישית לעד לפחות 21 יום לפני מועד הדיון. אי התייצבות עד שלא זומן באמצעות בית המשפט או שאין אישור מסירה כדין לגביו, לא תהווה עילה לדחיית הדיון. 29. נקבע לסיכומים בע"פ ליום 23.1.2011 שעה 9.30 (עד 15 דקות לכל צד). ב"כ הצדדים יהיו רשאים להגיש אסמכתאות בכתב. מסמכיםתצהיריםחוות דעת