הצעת חוק בחירת ראש עיר

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק בחירת ראש עיר הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם (תיקון - יושב ראש ועדה ממונה), התשס"ח-2008 דברי הסבר פקודת העיריות ופקודת המועצות המקומיות, קובעות את הנסיבות בהן ימנה שר הפנים ועדה ממונה, למילוי תפקידי ראש העיריה והמועצה, וכן יו"ר ועדה ממונה, שיהיו לו כל הסמכויות והחובות שיש לראש העיריה. במצב הקיים, אין מניעה שיושב ראש ועדה ממונה יתמודד בבחירות לאותה רשות, מייד לאחר תום כהונתו ברשות. ברור שליו"ר ועדה ממונה יש יתרון על פני מתמודדים אחרים לתפקיד ראש הרשות, משום שהוא מתפקד כראש הרשות בפועל. כן, עלול להיות טעם לפגם, בכך שאדם שנבחר על ידי שר הפנים לשם שיקום הרשות המקומית, יוכל להתמודד בבחירות לאותה רשות, שנערכות בתום תקופת כהונתו. המטרה של הצעת החוק היא לשמור על ביזור הסמכויות בין השלטון המרכזי והשלטון המקומי. מטעמים אלו, ולשם שמירה על הדמוקרטיה בשלטון המקומי ועל טוהר המידות, מוצע לקבוע כי יו"ר ועדה ממונה, לא יוכל להתמודד בבחירות לראש הרשות בה הוא מכהן, אשר מתקיימות בתום תקופת כהונתו. הצעות חוקראש עיר