הצעת חוק ביטוח בריאות לסטודנטים בחו''ל

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק ביטוח בריאות לסטודנטים בחו''ל הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - היעדרות לשם לימודים בחוץ לארץ), התשס"ז-2007 דברי הסבר לפי חוק ביטוח בריאות, התשנ"ד-1994 (להלן - החוק), אדם השוהה מחוץ לישראל למשך תקופה העולה על שנתיים, לא יהיה זכאי מרגע חזרתו לארץ לשירותי בריאות למשך תקופה של שני חודשים כנגד כל שנת היעדרות. מטרת החוק הינה לפטור את אזרחי ישראל השוהים מחוץ לישראל לתקופה ממושכת למטרות לימודים אקדמאיים או השתלמות במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה, מתשלום דמי ביטוח בריאות, ומתקופת ההמתנה הנדרשת מהם לשם קבלת שירותי בריאות עם חזרתם לארץ. אזרחים ישראלים שוהים תקופות ממושכות מחוץ לישראל למטרות לימודים אקדמאיים או השתלמויות, ומחויבים בתשלום דמי ביטוח בריאות במדינות שבהן לומדים. אף על פי כן, לפי החוק הם מחויבים לשלם דמי ביטוח בריאות גם בישראל עבור התקופה בה נעדרו, למרות שהם לא נהנים ולא צורכים שירותי בריאות בארץ, וכך יוצא כי הציבור הנענש הינם סטודנטים מעוטי יכולת כלכלית שעצם שהייתם בחו"ל הינה למטרת לימודים הכרוכים בהוצאות ובתשלומים רבים. המצב הקיים כיום "מעניש" סטודנטים אזרחי ישראל ששוהים מחוץ לישראל לתקופות ממושכות: פעם אחת בחיוב בתשלום עבור שירות רפואי שהם לא מקבלים בפועל, ופעם שנייה בתקופת ההמתנה הנדרשת מהם עד לקבלת זכאות לטיפול רפואי, וזאת אפילו אם הם מסדירים את חובותיהם מייד עם חזרתם לארץ. במקרים רבים הבעיה מתגלית רק כשהסטודנט חוזר לארץ ומתבקש לשלם דמי ביטוח בריאות עבור כל תקופת היעדרותו - ולעיתים מסתכמים החובות באלפי שקלים, אותם נאלץ לשלם הסטודנט בתקופה הקשה ביותר עבורו - עם חזרתו לארץ עוד בטרם התחילו לעבוד ולהשתכר. תיקון החוק המוצע יביא גם לכך שתבוטל "תקופת ההמתנה", קרי: התקופה שבה השבים לישראל אינם זכאים לשירותי בריאות גם אם הסדירו את חובותיהם מיד עם חזרתם לארץ למשך תקופה של שני חודשים כנגד כל שנת היעדרות. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת חיים אורון (פ/2033/17). הצעות חוקהשכלה גבוההרפואהביטוח בריאותסטודנטים