הצעת חוק ביטול אזרחות

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק ביטול אזרחות הצעת חוק האזרחות (תיקון - ביטול אזרחות בגין מעשה טרור או ריגול), התש"ע-2010 דברי הסבר הצעה זו באה על רקע מעורבותם בשנים האחרונות של תושבים בעלי אזרחות ישראלית בפגיעה במדינה על ידי מעשי ריגול. מטרתה היא להדגיש כי הקשר בין הזכות לאזרחות ישראלית ונאמנות למדינה הוא קשר בלתי ניתן לניתוק. מוצע כי לבית המשפט ולרשות מנהלית, תהיה הסמכות לבטל את אזרחותו הישראלית או לשלול את מעמד תושב הקבע של אדם שעסק בפעילות ריגול, עבור ארגון טרור. מטרת ההצעה להרתיע כל אדם (בפרט אזרח ישראלי או תושב קבע במדינה) מלהשתתף או לסייע לכל ארגון טרוריסטי באשר הוא בסיוע או בביצוע פעולות חבלניות, באופן ישיר או עקיף נגד מדינת ישראל או תושביה ולשלול את זכאותו לקצבה, מענק, תמיכה, שכר או סיוע כלכלי, הניתנים על פי דין והניתנים על ידי המדינה או גוף מתוקצב על ידה. הצעות חוקמשרד הפניםאזרחות