הצעת חוק דמי אבטלה בתקופת הכשרה מקצועית

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק דמי אבטלה בתקופת הכשרה מקצועית הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי אבטלה בתקופת הכשרה מקצועית), התשס"ז-2007 דברי הסבר כיום קובעות הוראות פרק ז' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן- החוק), כי מובטל הנשלח להכשרה מקצועית זכאי לדמי אבטלה מופחתים ולתקופה קצרה יותר לעומת המצב החוקי שהיה ערב התיקונים שנערכו בחוק, לענין זה, בשנת 2002 ובשנת 2003. במרבית המקרים, מסתיימת הזכאות לדמי אבטלה בסמוך לאחר תחילת קורס ההכשרה המקצועית, והמשתתף נותר ללא כל מקור הכנסה, אף שטרם סיים את ההכשרה המקצועית. בכך נוצר תמריץ שלילי למובטלים להשתתף בקורסים של ההכשרה המקצועית. בהצעה זו, מוצע לאפשר המשך תשלום של דמי האבטלה במשך כל תקופת ההכשרה המקצועית, ובלבד שטרם חלפו 18 חודשים מהיום שבו הפך האדם למובטל; כן מוצע לקבוע כי במהלך התקופה האמורה יוסיפו להשתלם דמי האבטלה בשיעורם המלא במקום בשיעור של 70% כקבוע כיום בחוק. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת אמנון כהן (פ/1190/17). הצעות חוקהכשרה מקצועיתתקופת הכשרהדמי אבטלה