תקנות בריאות העם - איכות מי שתיה

תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי-שתיה), תשל"ד-1974 (להלן:"תקנות איכות מי שתיה") בתוקף סמכותי לפי סעיף 52ב לפקודת בריאות העם, 1940, אני מתקין תקנות איכות מי שתיה אלה: 1. הגדרות בתקנות איכות מי שתיה אלה - "אזור א'" - תחומי המועצות האזוריות עמק הירדן, בקעת בית שאן, תמר, רמת-נגב, חבל אילות והערבה התיכונה - כמפורט בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958, תחומי המועצות המקומיות בית שאן וירוחם - כמפורט בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (א), התשי"א-1950, והמועצה המקומית מצפה רמון - כמפורט בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (ב), התשי"ג-1953, וכן תחומי עיריות טבריה, אילת ודימונה; "אזור ב'" - כל אזור בשטח מדינת ישראל שאינו כלול באיזור א'; "בדיקה" - בדיקה במי-שתיה הנערכת במעבדה מוכרת בשיטה שנקבעה בספר או בשיטה אחרת שאישרה רשות בריאות כהגדרתה בסעיף 52א לפקודה (להלן - רשות בריאות); "בדיקה חוזרת" - בדיקה לגילוי חיידקי קוליפורם וחיידקי קוליפורם צואתי; "בדיקה כימית" - בדיקה לגילוי הגורמים המפורטים בתוספת הראשונה, השניה, השלישית והשביעית; "בדיקה כימית חלקית" - בדיקה לגילוי הריכוזים במים של המרכיבים האלה: ברזל, מרכיבים פעילי-שטח, חנקה, גופרה, מגנזיום, כלוריד, כלל מוצקים, סידן, קשיות, הגבה, צבע, עכירות, בסיסיות, נתרן, אשלגן, פלואוריד, בליעת קרני על סגוליות ואמוניה; "בדיקה כימית מצומצמת" - בדיקה לגילוי ריכוזי כלוריד, וחנקה וכלל פחמן אורגני (TOC) או בליעת קרניים על סגוליות; "בדיקה מיקרוביאלית" - בדיקה לגילוי חיידקי קוליפורם או קוליפורם צואתי; "בדיקה מיקרוביאלית שלמה" - בדיקה לגילוי חיידקי קוליפורם, חיידקי קוליפורם צואתי, חיידקי סטרפטוקוקוס צואתי וספירה כללית של חיידקים; "הספר" - Standard Methods for the Examiation of Water and Wastewater 14th ed, 1975, A P H A או כל מהדורה מאוחרת יותר, שעותק ממנו מופקד בספריה לרפואה ציבורית ע"ש ד"ר ש'. זימן במשרד הבריאות, ירושלים, לעיונם של המעוניינים בדבר, בשעות שהספריה פתוחה לקהל; "בדיקה רדיואקטיבית" - בדיקה, לגילוי רדיונוקלידים; "גורם" - יסוד, תכונה או תרכובת; "מים שעברו טיפול" - מים שעברו חיטוי וכל תהליך המיועד לשפר את איכותם התברואית; "מעבדה מוכרת" - לרבות אדם שהסמיך שר הבריאות לשם ביצוע בדיקות איכות תברואית של מי-שתיה ועריכת סקר תברואי בהתאם לתקנות איכות מי שתיה אלה; "מקור מים" - כמשמעותו בסעיף 2 לחוק המים, התשי"ט-1959 (להלן - חוק המים), המשמש או המיועד לשמש לאספקת מי שתיה, ולרבות קידוח דו-תכליתי, לפי תקנה 14; "מקור מים עיליים" - מקור מים השואב את מימיו מאחד מאלה: אגם טבעי, נחל או מעיין שמימיו נתפסים בקרבת פני הקרקע או לאחר שפרצו אל פני הקרקע; "מקור מי תהום" - מקור מים השואב את מימיו משכבות תת-קרקעיות ושאינו מקור מים עילי; "נקודות כניסה למערכת אספקת מים" - לרבות נקודה בקו מים המספק מים ישירות לישובים אחדים אשר המספר הכולל של אוכלוסייתם אינו עולה על 5000 נפש; "סקר תברואי" - חקירה לגילוי גורם הזיהום של מי שתיה או לגילוי הגורם לאפשרות זיהום במי שתיה; "ספק" - כל המספק מים לאחר; "מתקן טיפול" - מפעל או מכשיר המטהר מים לשיפור איכותם באופן מכני, פיזי או כימי, לרבות על ידי חיטוי או אוורור; "המנהל" - המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות איכות מי שתיה אלה, כולן או מקצתן; 2. מים פסולים לשמש כמי-שתיה (א) מים פסולים לשמש כמי-שתיה אם נתקיים בהם אחד מאלה: (1) בבדיקה מיקרוביאלית התגלו בהם חיידק קוליפורם צואתי או יותר משלושה חיידקי קוליפורם במאה מיליליטר מים; (2) (בוטלה) (3) בבדיקה כימית התגלה כי המים מכילים גורם המפורט בטור א' בתוספת הראשונה או השביעית, מעל לריכוזים המפורטים לצדם בטור ב'; (4) בבדיקה נתגלה גורם המפורט בטור א' לתוספת השניה בחריגה מהמפורט לצדם בטור ג'; (5) בבדיקה כימית נתגלה ריכוז פלואור באזור המפורט בטור א' לתוספת השלישית, מעל לריכוז המפורט לצדו בטור ד'; (6) סקר תברואי מצביע, לדעת רשות הבריאות, כי השימוש במים כמי-שתיה עלול לפגוע בבריאות הציבור; (7) בבדיקה רדיואקטיבית נתגלה כי רמת הקרינה הרדיואקטיבית חורגת מן המפורט בתוספת התשיעית; (8) רשות בריאות או ספק ראו כי קיים חשש סביר שהמים עלולים לסכן את בריאות הציבור בשל איכותם או מראהם או בגלל סכנה של זיהומם; (9) בבדיקה נתגלה כי הם מכילים חומרים רעילים שלא פורטו בתוספת הראשונה או השביעית, בריכוז העלול לסכן את בריאות הציבור. (ב) נתקיים במים אחד מן המפורטים בתקנת משנה (א), על הספק - (1) להפסיק את אספקתם; (2) להודיע על כך לרשות בריאות בלא דיחוי; (3) לא לחדש אספקת מי שתיה אלא לאחר קבלת אישור מאת רשות בריאות, ולאחר ביצוע הוראות רשות הבריאות. (ג) המנהל רשאי להתיר, לתקופה מוגבלת, שימוש במים כמי שתיה, על אף האמור בתקנת משנה (א)(3), (4) ו-(5), אם ראה כי אין מקור חלופי לאספקת מי שתיה ולאחר שהוכח להנחת דעתו כי - (1) ננקטו כל האמצעים שעליהם הורתה רשות הבריאות למניעת נזק בריאות משתיית המים; (2) שתיית המים במשך התקופה המוגבלת כאמור לא תגרום נזק בריאות ממשי. 2א. סייג (א) על אף האמור בתקנה 2(א)(1), אם בבדיקה חוזרת שנערכה תוך 24 שעות מגמר הבדיקה המיקרוביאלית, לא נתגלו אף חיידק קוליפורם צואתי או יותר משלושה חיידקי קוליפורם במאה מיליליטר מים, המים לא יהיו פסולים לשמש כמי שתיה. (ב) אין בביצוע בדיקה חוזרת כדי לפטור ספק מלנקוט פעולות מיידיות נחוצות, לרבות לפי הנחיות רשות בריאות. 3. בדיקה נוספת נתגלו במי שתיה בבדיקה מיקרוביאלית בין אחד לשלושה חיידקי קוליפורם במאה מיליליטר מים, תבדוק המעבדה שערכה את הבדיקה אם החיידקים הינם ממוצא צואתי. 4. חריגה מריכוז מרבי רצוי נתגלתה בבדיקה של גורם המפורט בטור א' בתוספת השניה, חריגה מהריכוז המרבי הרצוי המפורט לצדו בטור ב', על ספק המים לפעול לפי הנחיות רשות בריאות. 4א. סקר תברואי (א) רשות בריאות שמצאה כי תוצאות של בדיקות מצביעות על חשש לזיהום במים רשאית להורות לספק, באישור המהנדס הראשי לבריאות הסביבה במשרד הבריאות, כי עליו לערוך סקר תברואי. (ב) סקר תברואי כאמור בתקנת משנה (א) תבצע מעבדה מוכרת ולאחר שרשות הבריאות, באישור המהנדס הראשי לבריאות הסביבה, הודיעה לספק אלו בדיקות דרושות. (ג) סקר תברואי הנערך עקב זיהום מיקרוביאלי יכלול לפחות בדיקות לגילוי ריכוז של חנקית, אמוניה, מרכיבים פעילי שטח, בליעת קרניים על סגוליות וכלל פחמן אורגני (TOC). (ד) המעבדה המוכרת תעביר בתום הסקר את ממצאי הסקר לרשות הבריאות ולרשות המקומית הנוגעת בדבר. 5. ריכוז הפלואוריד במים (א) נמצא בבדיקה כימית כי ריכוז הפלואוריד באזורים המנויים בטור א' בתוספת השלישית קטן מהנקוב לצדם בטור ב' - (1) יוסיף ספק פלואוריד למים שהוא מספק לישוב שיש בו מעל 5000 תושבים; (2) רשאי ספק להוסיף פלואוריד למים שהוא מספק, גם אם פחת מספר התושבים בישוב מ-5000, הכל כדי להביא את ריכוז הפלואוריד במים לריכוז הנקוב בטור ג' בתוספת השלישית ובכפוף לתקנות איכות מי שתיה משנה (ב) ו-(ג). (ב) ספק שהוראות תקנת משנה (א) חלות עליו, לא יקים ולא יפעיל מערכת הפלרה אלא לפי תכנית שאישרה רשות הבריאות, שתבטיח כי ריכוז הפלואוריד במים לא יעלה על הנקוב בטור ד' בתוספת השלישית ושתכלול תכנית בקרה. (ג) הוסיף ספק פלואוריד למי השתיה, ייבדק ריכוז הפלואוריד בהם מדי יום ותוצאות הבדיקה יירשמו בפנקס שיישמר לתקופה של שנה מהרישום האחרון בו ויעמוד, בכל עת סבירה, לעיונם של רשות הבריאות, של רופא ממשלתי ושל מי ששר הבריאות הסמיכו לכך. 5א. העברת הוצאות בדיקות (א) נתקיים במי השתיה אחד מהמפורטים בתקנה 2, תעביר המעבדה המוכרת ללא דיחוי תוצאות הבדיקה לרשות בריאות שבתחומה ניטלו מי השתיה לצרכי הבדיקה. (ב) הספק יעביר אחת לחודש, לרשות בריאות שבתחומה ניטלו המים, את תוצאות כל הבדיקות שערכה מעבדה מוכרת, במשך החודש, במים שהוא מספק. 6. (בוטלה) 6א. חיטוי מים ספק יחטא באופן קבוע ורצוף את מי השתיה שהוא מספק, באופן שהמים יכילו כלור פעיל בריכוז שלא יעלה על 0.5 מיליגרם לליטר ולא יפחת מ- 0.1 מיליגרם לליטר, או ריכוז שווה-ערך של חומר חיטוי אחר שאישר המנהל. 7. מקור מי שתיה (א) לא יספק ספק מי שתיה ממקור מים (להלן - מקור מי שתיה) אלא אם כן רשות בריאות אישרה את מקור המים לכך. (ב) רשות בריאות לא תאשר מקור מי שתיה אם נתקיים בו אחד מאלה: (1) המים פסולים לשמש מי שתיה או אינם ראויים לשמש מי שתיה; (2) תוצאות הבדיקות המיקרוביאליות או הכימיות מעלות חשש סביר שהמים עלולים לסכן את בריאות הציבור. (ג) המפיק מים ממקור מים עיליים או ממקור מי תהום יבצע את הבדיקות כמפורט להלן: (1) בדיקה מיקרוביאלית שלמה ובדיקה לגילוי ריכוז חנקית ועכירות - פעם בשלושה חודשים ולפני חידוש הספקת מים ממקור שלא סופקו ממנו מים במשך תקופה העולה על חודש ימים; (2) בדיקה של הגורמים המפורטים בתוספת הראשונה, השניה, השלישית והתשיעית במועדים כמפורט בתוספת השמינית; (3) בדיקה של הגורמים המפורטים בטור א' בתוספת השביעית, בתדירות שהורתה עליה רשות בריאות, בהתחשב בסיכון חדירתם של אותם גורמים למקור המים; (4) בדיקה כימית מצומצמת - פעם בשנה וכן לפני חידוש הספקת מים ממקור שלא סיפקו ממנו מים במשך תקופה העולה על חודש ימים. 8. שטיפה וחיטוי של מערכת מים (א) לפני הספקת מי שתיה ממערכת מים חדשה או ממערכת מים של מערכת מים שעברה שינוי, על ספק - (1) להודיע לרשות בריאות על הכוונה לספק מים מהמערכת; (2) לשטוף ולחטא את מערכת המים בהתאם להוראות רשות בריאות; (3) למסור למעבדה מוכרת דוגמת מים מהמערכת, לבדיקה מיקרוביאלית וכל בדיקה אחרת אשר תורה רשות בריאות. (ב) לפני הספקת מים ממערכת שעברה תיקון, על הספק לפעול בהתאם לתקנת משנה (א)(2). 9. מים שעמדו בבריכה לא יספק אדם מי שתיה שעמדו בבריכת מי שתיה תקופה העולה על חודש ימים אלא אם כן הם עברו בדיקה מיקרוביאלית או שהם מכילים חומר חיטוי פעיל. 10. בדיקות מים שעברו תהליך טיפול (א) מים העוברים תהליך טיפול במתקן טיפול ייבדקו בדיקה מיקרוביאלית לפני הטיפול ואחריו בתדירות המפורטת בטבלה ב' לתוספת הרביעית או בתדירות גבוהה יותר שתקבע רשות הבריאות. (ב) ריכוז חומר חיטוי במי שתיה שעברו תהליך טיפול במתקן טיפול - (1) יתאים לריכוז שאישר המנהל; (2) ייבדק לפחות פעם אחת ביום או באופן רציף במכשיר אוטומטי. (ג) רשות בריאות רשאית לדרוש כי הבדיקות יערכו בתדירות גבוהה יותר לריכוז חומר החיטוי וכן לדרוש התקנה והפעלה של מכשיר למדידה רצופה של ריכוז חומר החיטוי. (ד) תוצאות הבדיקות של ריכוז חומר החיטוי ירשמו בפנקס; הרישומים יישמרו במשך שנה מיום הרישום. (ה) שאריות חומרי טיפול ותוצרי הלוואי שלהם ייבדקו בתדירות שתקבע רשות בריאות. 11. בדיקות מים במערכת אספקת מים (א) מי שתיה במערכת אספקת מים ייבדקו בבדיקות המפורטות בטבלאות א', ג', ד' ו-ה' בתוספת הרביעית, בהתאם לגודל האוכלוסיה הנקוב בה בטור א', בתדירות כמפורט לצדו בטור ב' ובמספר דגימות ממקומות שונים הנקובים בטור ג' לצדם. (ב) בעת נטילת דגימת מים לבדיקות מיקרוביאליות כאמור בתקנת משנה (א), יבדוק הדוגם נוכחות חומר חיטוי פעיל במים וריכוזו. (ג) רשות מים ארצית תערוך, פעם בחודש בדיקה של טריהלומתאנים במים בארבעה צמתים מרכזיים לפחות לאורך המוביל הארצי ובנקודות נוספות ברשת על פי דרישת רשות בריאות; בסעיף זה, "רשות מים ארצית" - מי שהוסמך באישור לפי סעיף 46 לחוק המים. 12. בדיקות בנקודות הכניסה למערכת אספקת מים (א) מי שתיה ייבדקו בדיקה מיקרוביאלית בנקודות כניסתם למערכת אספקת המים, בהתאם לגודל האוכלוסיה הנקוב בטור א' לטבלה ב' לתוספת הרביעית, בריווח זמן כנקוב לצדו בטור ב'. (ב) (בוטלה) 13. בדיקות מוגברות במקרה של סכנת מגפה או חשש לזיהום מקור מים, ייערכו בדיקות מי-שתיה בסוגי בדיקות בתדירות כפי שתקבע רשות הבריאות. 13א. דרכי בדיקה נוספת רשות בריאות רשאית, אם נראה לה בנסיבות הענין, להורות לענין פלוני על דרכי בדיקה אחרות מאלה שנקבעו בספר; קבעה כך רשות בריאות יבואו דרכי בדיקה אלה במקום השיטה שנקבעה בספר, לאותו ענין. 14. מי-שתיה מקידוחי החדרה דו-תכליתיים (א) מי-שתיה המופקים ממקור מים שאליו מוחדרים מי-שתיה (להלן - קידוח דו-תכליתי) יהיו ראויים לשימוש כמי שתיה אם נתקיים בהם אלה: (1) מקור המים אושר בידי רשות הבריאות כאמור בתקנה 7; (2) נעשה חיטוי במים; (3) בבדיקה מיקרוביאלית שלמה שנערכה מדגימת מים, שניטלה מנקודה במערכת לפני מקום מערכת החיטוי, לא התגלו חיידקי קוליפורם צואתי או חיידקי סטרפטוקוקוס צואתי; (4) בבדיקה מיקרוביאלית לא נתגלו במאה מ"ל מים מחוטאים למעלה משני חיידקי קוליפורם; (5) אם דרשה רשות בריאות לערוך במים בדיקה כימית, תוצאות הבדיקה אינן חורגות מהוראות תקנות איכות מי שתיה אלו. (ב) הספק יודיע בכתב לרשות בריאות על מועד שאיבת הרענון אשר לאחריה מתכונן הספק לחבר את הקידוח הדו-תכליתי לרשת מי השתיה. 15. נטילת דוגמאות (א) הנוטל דוגמת מי-שתיה לשם עריכת בדיקות כאמור בתקנות איכות מי שתיה אלה חייב להיות בעל הכשרה מתאימה שאושרה לכך בידי רשות בריאות. (ב) נטילת דוגמאות לשם עריכת בדיקות מיקרוביאליות וכימיות תיעשה לפי הנחיות המנהל. 16. מועד הבדיקה (א) דוגמת מי-שתיה לבדיקה מיקרוביאלית לבדיקה חוזרת או לבדיקה מיקרוביאלית שלמה תוחזק עד לעריכת הבדיקה בטמפרטורה שבין 4 ל-10 מעלות צלסיוס. (ב) בדיקה כמפורט בתקנת משנה (א) תיערך לא יאוחר מתום שש שעות מנטילת הדוגמה; (ג) רשות בריאות רשאית, במקרים חריגים ולפי בקשת הספק או מעבדה מוכרת, שלא לפסול תוצאות בדיקה כאמור שנערכה לאחר שש שעות מנטילת הדוגמה, ובלבד שנערכה לפני תום עשרים וארבע שעות מנטילתה. 17. רישום פרטים בנוגע לדוגמה (א) נוטל הדוגמה ימלא את הפרטים המפורטים בטופס שבתוספת השישית. (ב) הטופס וכלי הקיבול המכיל את מי הדוגמה ישאו סימן זהה. 18. תחילה (א) תחילתן של תקנות איכות מי שתיה אלה, למעט תקנה 2(4) ו-(5) לגבי תחומי הישובים הנקובים בתקנת משנה ב', היא בתום תשעים יום מיום פרסומן. (ב) תחילת תקנה 2(4) ו-(5) לגבי תחומי הישובים הנקובים להלן, היא בתום שמונה-עשר חודש מיום הפרסום כאמור: (1) במועצה האזורית חבל אילות-אילות, יוטבתה, גרופית, קטורה, ובאר-מנוחה; (2) במועצה האזורית תמר-עין יהב, חצבה ונאות הככר. תוספת ראשונה (תקנות איכות מי שתיה 1, 2(א)(3) ו-7 (ג)(2)) פרמטרים בעלי השפעה בריאותית טבלה א': חומרים אי-אורגניים טור ב' טור א' ריכוז מרבי מותר היסוד או התרכובת ביחידות של מיליגרם לליטר ארסן 0.05 בריום 1.0 כספית 0.001 כרום 0.05 ניקל 0.05 סלניום 0.01 עופרת 0.01 ציאניד 0.05 קדמיום 0.005 כסף 0.01 (0.08 במים שעברו טיפול) חנקה 70 (50 רמה מרבית רצויה) טבלה ב': חומרים אורגניים 1. מיקרו מזהמים אורגניים נדיפים (VOC) טור ב' טור א' ריכוז מרבי מותר היסוד או התרכובת ביחידות של מיליגרם לליטר בנזן 0.01 בנזן [a] פירן 0.0007 דיכלורובנזן (2-, 1) 1.0 דיכלורובנזן (4-, 1) 0.3 דיכלורואתן (2-, 1) 0.005 דיכלורואתילן (1-, 1) 0.03 דיכלורואתילן (2-, 1) 0.1 טריכלורואתן (1-, 1, 1) 0.2 טריכלורואתילן 0.05 טור ב' טור א' ריכוז מרבי מותר היסוד או התרכובת ביחידות של מיליגרם לליטר טטראכלורואתילן 0.04 כלורופורם 0.1 פחמן טטרא כלורי 0.005 מונוכלורובנזן 0.3 פורמאלדהיד 0.9 טולואן 0.7 כסילן 1.0 סטירן 0.05 2. מיקרו מזהמים אורגניים - קבוצת חומרי הדברה טור ב' טור א' ריכוז מרבי מותר היסוד או התרכובת ביחידות של מיליגרם לליטר אתילן די ברומיד 0.00005 לינדן 0.002 אלאכלור 0.02 הפטאכלור 0.0004 כלורדן 0.002 מתוקסיכלור 0.02 אנדרין 0.002 אטרזין 0.002 DBCP (2, 1 די ברומו 3 - כלורו פרופאן) 0.001 תוספת שניה (תיקון: תשל"ח, תשמ"ט, תשנ"א, תשס"א4) (תקנות איכות מי שתיה 2(א)(4), 4 ו-7 (ג)(2)) פרמטרים בעלי השפעה אורגנולפטית טבלה א': חומרים כימיים טור א' טור ב' טור ג' המרכיב או ריכוז מרבי רצוי ריכוז מרבי מותר התבונה ביחידות של מיליגרם לליטר ביחידות של מיליגרם לליטר אבץ - - - 5.0 ברזל 0.1 1.0 גופרה 250 437.5 (פחות ריכוז מגנזיום פי 1.25) כלל מוצקים 800 1,500 כלוריד 250 600 מרכיבים פעילי שטח (דטרגנטים אגיונים) 0.2 1 נחושת 0.05 1.4 מגנזיום 50 150 מנגן 0.05 0.5 סידן 80 - - - פנול - - - 0.002 קשיות (מבוטא כפחמת הסידן) 200 - - - שמנים (grease (and oil* - - - 0.3 בסיסיות (אלקליניות) - - - - - - נתרן - - - - - - אשלגן - - - - - - אמוניה - - - - - - אלומיניום - - - - - - * הבדיקה תיערך רק בקידוחים שבהם יש, או היתה בעבר, סיכת שמן. טבלה ב': מרכיבים אחרים טור א' טור ב' רמה מרבית רצויה טור ג' רמה מרבית מותרת טור ד' יחידות הגבה (תחום) 8.5-7.0 9.5-6.5 PH טעם וריח 1 אינו דוחה Threshold odor Number צבע 5 15 Platinum cobalt תוספת שלישית (תיקון: תשס"א4) (תקנות איכות מי שתיה 1, 2(א)(5), 5 ו-7 (ג)(2)) ריכוזי הפלואור לפי אזורי אקלים טור א' טור ב' טור ג' טור ד' אזורים ריכוז מזערי ריכוז מרבי ריכוז מרבי מותר אזור א' 0.6 מ"ג/ליטר 0.8 מ"ג/ליטר 1.4 מ"ג/ליטר אזור ב' 0.7 מ"ג/ליטר 1.0 מ"ג/ליטר 1.7 מ"ג/ליטר תוספת רביעית (תיקון: תשמ"ט, תשס"א4) (תקנות איכות מי שתיה 10, 11(א) ו-12) תדירות דיגום ובדיקה במערכת האספקה טבלה א' בדיקות מיקרוביאליות במערכת אספקה טור א' טור ב' טור ג' גודל האוכלוסיה תדירות הבדיקות מספר הדגימות בכל בדיקה עד 1,000 אחת ל-4 שבועות 2 1,001 עד 5,000 אחת ל-4 שבועות 4 5,001 עד 10,000 אחת ל-4 שבועות 6 10,001 עד 20,000 אחת ל-4 שבועות 8 20,001 עד 30,000 אחת ל-2 שבועות 5 30,001 עד 40,000 אחת ל-2 שבועות 6 40,001 עד 50,000 אחת ל-2 שבועות 7 50,001 עד 70,000 אחת לשבוע 4 70,001 עד 90,000 אחת לשבוע 6 90,001 עד 110,000 פעמיים בשבוע 4 110,001 עד 140,000 פעמיים בשבוע 5 140,001 עד 170,000 3 פעמים בשבוע 4 170,001 עד 200,000 3 פעמים בשבוע 5 200,001 עד 250,000 5 פעמים בשבוע 4 250,001 עד 300,000 5 פעמים בשבוע 5 300,001 עד 400,000 5 פעמים בשבוע 6 400,001 עד 500,000 5 פעמים בשבוע 7 מעל 500,000 5 פעמים בשבוע 8 טבלה ב' בדיקות מיקרוביאליות במים שעברו תהליך טיפול ובדיקות מיקרוביאליות בכניסה למערכת טור א' טור ב' גודל האוכלוסיה תדירות הבדיקות פחות מ-20,000 אחת ל-4 שבועות 20,001 עד 50,000 אחת ל-2 שבועות 50,001 עד 100,000 פעם ב-4 ימים מעל 100,000 5 פעמים בשבוע טבלה ג' בדיקות עכירות טור א' גודל האוכלוסיה המשורתת טור ב' תדירות הבדיקות טור ג' מס' הדגימות בכל בדיקה עד 10,000 פעם ב-3 שנים 2 10,001 פעם בשנה 4 50,001 עד 100,000 פעם ב-6 חודשים 4 מעל 100,000 פעם ב-3 חודשים 4 טבלה ד' בדיקה טריהלומתאנים* טור א' גודל האוכלוסיה המשורתת טור ב' תדירות הבדיקות טור ג' מס' הדגימות בכל בדיקה עד 50,000 פעם בשנה 4 50,001 עד 100,000 פעם ב-6 חודשים 4 מעל 100,000 פעם ב-3 חודשים 4 * במקור מים הכולל מים עיליים. כל היישובים הניזונים מאותו מקור מים נחשבים למערכת אחת לענין זה. טבלה ה' בדיקות ברזל, נחושת, אבץ, עופרת, כרום ופתלאתים (במערכות פלסטיק בלבד) במי ברז טור א' גודל האוכלוסיה המשורתת טור ב' תדירות הבדיקות טור ג' מס' הדגימות בכל בדיקה עד 100,000 פעם בשש שנים 4 100,001 - 200,000 פעם בשלוש שנים 4 מעל 200,000 פעם בשלוש שנים 8 תוספת חמישית (בוטלה) (תיקון: תשס"א4) תוספת שישית (תיקון: תשמ"ט) (תקנה 17) הפרטים שיצויינו בטופס נטילת מי שתיה: שם המזמין שם נוטל הדוגמה מקום נטילת הדוגמה תאריך ושעת נטילת הדוגמה סיבת הבדיקה (שגרתית או אחרת) ריכוז הכלור הפעיל במים בשעת נטילת הדוגמה חתימת הנוטל תוספת שביעית (תיקון: תשס"א4) (תקנות איכות מי שתיה 2(א)(3) ו-7 (ג)(3)) טור ב' טור א' ריכוז מרבי מותר היסוד או התרכובת ביחידות של מיליגרם לליטר אלדיקרב 0.01 טריפולרלין 0.02 TP 5, 4, 2 (סילבקס) 0.01 סימזין 0.002 פרמטרין 0.02 DDT 0.002 D - 2.4 (דיכלורפנוקסי חומצה אצטית) 0.03 ויניל כלוריד 0.002 טריהלומתנים (סך הכל) 0.1 מונוכלורואמינים 3.0 די אתיל הקסיל פתלאת (די אוקטיל פתלאת) 0.008 תוספת שמינית (תיקון: תשס"א4) (תקנה 7(ג)(2)) מועד בדיקות תקופתיות במקורות מים כללי: תדירות הבדיקות במקורות מים היא פועל יוצא של איכותם, ככל שהבדיקות לגורם מסוים מצביעות על איכות טובה יותר, המועד שבו תיערך הבדיקה הבאה לאותו גורם יהיה רחוק יותר. קביעת המועד: הטבלאות להלן קובעות את המועד לבדיקה הבאה של כל גורם המפורט בתוספת הראשונה, השניה, השלישית והתשיעית. המועד יהיה שנה, 3 שנים או 6 שנים לאחר הבדיקה הקודמת במקור מי תהום וחצי שנה, שנה וחצי ושלוש שנים במקור מים עיליים, בהתאם לאיכות כפי שנמצאת בשתי הבדיקות האחרונות שבוצעו באותו מקור מים. ספק מים יבצע את הבדיקות של כל גורם במועד המתאים לאחר שחישב את הריכוז של אותו גורם במים, על פי התוצאה הגבוהה יותר משתי הבדיקות האחרונות, כאחוז מהריכוז המרבי המותר לאותו גורם. גורמים שלא נקבע בעבורם ריכוז מרבי מותר, ייבדקו פעם בשלוש שנים. הטבלאות: 1. מקור מי תהום: שנה 3 שנים 6 שנים בדיקות על פי התוספת הראשונה, השלישית והתשיעית מעל 60% בין 30% עד 60% פחות מ-30% בדיקות על פי התוספת השניה מעל 80% בין 40% עד 80% פחות מ-40% 2. מקור מים עיליים: חצי שנה שנה וחצי שלוש שנים בדיקות על פי התוספת הראשונה, השלישית והתשיעית מעל 60% בין 30% עד 60% פחות מ-30% בדיקות על פי התוספת השניה מעל 80% בין 40% עד 80% פחות מ-40% הערה: בבדיקות שבהן התוצאה היתה נמוכה מהרגישות של מכשיר הבדיקה, בשיטה שבה היא נבדקת, תיחשב התוצאה לצורך תקנה זאת, כשווה לאפס. תוספת תשיעית (תיקון: תשס"א4) (תקנות איכות מי שתיה 2(א)(7) ו-7 (ג)(2)) טבלה א' קרינה רדיואקטיבית טור א' התכונה טור ב' הרמה המרבית רמה רדיואקטיבית אפקטיבית* לאדם mSV 0.1 לשנה * הבדיקה הראשונית תיעשה לסך פליטת קרני אלפא וביטא. סך הכל פליטת קרני אלפא בבדיקה עולה על 0.1 בקרל לליטר או סך הכל פליטת קרני ביטא, למעט קרינה מאשלגן 40, עולה על 1.0 בקרל לליטר, תיערך בדיקה לקרינה רדיואקטיבית של כל רדיונויקליד המפורט בטבלה ב' בנפרד. טבלה ב' קרינה רדיואקטיבית השווה mSV 0.1 לשנה* טור א' רדיונוקליד טור ב' רמת קרינה מותרת (בבקרל לליטר) H-3 7,600 C-14 245 Co-60 20 Sr-89 36 Sr-90 5 I-129 1.2 I-131 6.2 Cs-134 7 Cs-137 10 Pb-210 0.1 Po-210 0.2 Ra-224 1.7 Ra-226 0.6 Ra-228 0.5 Th-232 0.1 U-234 3.5 U-238 3.8 Pu-239 0.2 * כאשר הקרינה היא תוצאה של פעילות ממספר רדיונוקלידים, יחושב לכל רדיונויקליד החלק היחסי של הקרינה מהרמה המותרת בעבורו, כמפורט בטבלה ב'. סכום החלקים היחסיים לא יעלה על 1. רפואהתקנותמי שתיהבריאות העם