הצעת חוק רישוי עסקים - הגבלת מספר אנשים במקומות בילוי

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק הגבלת מספר אנשים במקומות בילוי הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון - תפוסה מרבית במקומות בילוי ציבוריים), התש"ע-2010 דברי הסבר חוק רישוי עסקים מחייב כל אחד המעוניין לפתוח עסק, לעשות זאת ברישיון. עם הגשת בקשה לקבלת רישיון עסק, על מגיש הבקשה לעמוד בתנאים הנדרשים בחוק, ביניהם תנאים הנוגעים לבטיחות העובדים והמבקרים במקום. האחריות לבטיחות העובדים והמבקרים במקום ציבורי מוטלת על מפעיל העסק, ואילו על המדינה מוטלת האחריות לקבוע את תנאי הסף, לפיהם העסק יחויב לפעול, וכן - האחריות לאכוף כללים אלה ולוודא שהם נשמרים בקפידה. הצעת חוק זו באה להגדיר את מספר האנשים, אשר יכולים לשהות בו זמנית במקום בילוי. על פי ההצעה, בבואנו לקבוע את מספר השוהים המרבי, יש להתייחס למקום הנועד לשימוש הציבור, ולא לכלול "שטחי שירות", כגון: חדרי מטבח, חדרי שירותים וכיו"ב, זאת על מנת לאפשר רמת בטיחות הולמת. על כן, מוצע לקבוע את מספר המבקרים המרבי לפי 0.7 מ"ר לנפש, כפי שמקובל במדינות מפותחות רבות. למען הסר ספק, לקביעת מספר אנשים, לא יובאו בחשבון אנשי שירות, בהם מלצרים, ברמנים, מנקים, טבחים, מאבטחים. הכוונה להגביל מספר "מבלים" בלבד. מספר זה של אנשים יירשם ברישיון העסק, והוא יהיה מספר מקסימאלי של אנשים היכולים לשהות בו זמנית במקום. הפרת תנאי זה מתנאי הרישיון ייחשב להפרת תנאי הרישיון, על כל המשתמע מכך. ענישה רמת הענישה חייבת להיות מחמירה, וזאת כדי להדגיש את החשיבות בשמירה על בטיחות השוהים במקום. לכן מוצע, כי מי שיפר תנאי זה של הרישיון בפעם הראשונה - עונשו יהיה קנס; על הפרה שנייה של התנאי יוטל גם קנס כאמור על הפרה ראשונה ועסקו ייסגר לתקופה של עד 30 ימים; על הפרה שלישית - יוטל קנס ורישיון העסק יישלל. הצעת החוק באה להסדיר את מספר המבקרים המותר במקומות הבילוי בהתאם לסטנדרטים הקבועים במדינות המערב, לצד זאת היא מבקשת החמרת בענישה, עד כדי שלילת רישיון מהמפר המוּעד, אשר מטרתה להרתיע מביצוע ההפרות. הצעות חוקרישוי עסקים