הצעת חוק הגבלת עמלות בנקים

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק. להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק הגבלת עמלות בנקים הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - הגבלת סכומי עמלות), התשס"ח-2008 דברי הסבר בעקבות הרפורמה בעמלות הבנקים הועלו באופן משמעותי התעריפים שגובים התאגידים הבנקאיים עבור פעולות בנקאיות נפוצות, הנעשות בסניפים, מול פקיד הבנק. הפגיעה משמעותית בעיקר עבור אזרחים מאוכלוסיות חלשות, ביניהם משקי הבית מהמעמד הסוציו-אקונומי הנמוך, עולים חדשים, קשישים ומקבלי קצבאות, אשר אינם נגישים לאינטרנט וחייבים להגיע לדלפק הבנק. אוכלוסיות אלו נפגעו באופן משמעותי מהדרך שבה מנסים התאגידים הבנקאיים ליישם את הרפורמה וישלמו סכומים גבוהים עבור פעולות בסיסיות בבנק לעומת המצב הקודם. על כן, מוצע להגביל במחיר מרבי את העמלות הנפוצות המתבצעות מול פקיד הבנק, וכן לקבוע כי סך העלות בעבור עמלות אלו בחודש, לא יעלה מעל 18 שקלים חדשים, לכלל הלקוחות, כשלגבי אוכלוסיות מסוימות, כגון מקבלי גמלה, קשישים ועולים חדשים, סך העמלות כאמור לא יעלה על 10 שקלים חדשים. הצעות חוקבנק