בקשה לסילוק על הסף של ההודעה לצד שלישי - העדר יריבות

בקשה לסילוק על הסף של ההודעה לצד שלישי - העדר יריבות בפנינו בקשה לאיחוד התביעות בכל התיקים שבכותרת שהוגשה במסגרת תיק עב' 3335/09, על ידי המבקשת (להלן: "המבקשת"). כמו כן הוגשו בתיקים דלעיל בקשות למשלוח הודעה לצד ג' ובחלק מהתיקים הוגשו בקשות לסילוק התביעות על הסף. בהחלטה זו אנו מכריעים בכל הבקשות הנ"ל. התיקים שבכותרת הן תובענות של המשיבים הטוענים כי עבדו אצל המבקשת, בתקופות שונות, לתשלום פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת וזכויות אחרות בגין תקופת עבודתם וסיומה במבקשת. המשיבים 1-8 מיוצגים על ידי עוה"ד מסארווה האשם, ואילו המשיב 9 מיוצג על ידי עוה"ד עלא עזאיזה. המבקשת התגוננה בכל התובענות בטענה שלא העסיקה את המשיבים באופן ישיר וכי מעבידיהם של המשיבים היו קבלנים עצמאיים ששכרה המבקשת לביצוע עבודות עבורה. המשיבים הגישו את תביעותיהם במועדים שונים (חלקם באותו מועד) וטענו לתקופות העסקה שונות במבקשת. כל התובענות, למעט התובענה שהגיש המשיב 9, מצויות בשלב דיוני זהה בו טרם החל דיון מוקדם. בתובענה שהגיש המשיב 9 התקיים דיון מוקדם ביום 13.6.10, במסגרתו נקבע כי המבקשת תגיש בקשה לאיחוד כל ההליכים הדומים שהוגשו נגדה. בכל התובענות הוגשה בקשה להתיר משלוח הודעה לצד ג'. כאשר בחלק מהתובענות הבקשה מתייחסת לצד שלישי אחד, ואילו בחלק האחר של התובענות הבקשה מתייחסת לשני צדדים שלישיים. בכל התובענות למעט בשתי תובענות (ס"ע 43297-05-10 בו התובע מיוצג ע"י עוה"ד מסארווה, ועב' 2311/09 בו התובע מיוצג על ידי עוה"ד עזאיזה) הוגשה בקשה לסילוק על הסף. בחלק מהתובענות טרם ניתנו החלטות בבקשה לסילוק על הסף ו/או בבקשה להתיר משלוח הודעה לצד ג'. בתיקים: עב' 3335/09, עב' 3905/09, עב' 3906/09, עב' 3099/09, עב' 2884/09, עב' 1020/10 טרם ניתנה החלטה בבקשה לסילוק על הסף ובבקשה להתיר משלוח הודעה לצד ג'. בתיק ס"ע 43297-05-10 טרם ניתנה החלטה בבקשה למשלוח הודעה לצד ג'. בתיק עב' 3089/09 נדחתה הבקשה לסילוק על הסף ונתקבלה הבקשה למשלוח הודעה לשני צדדים שלישיים. בתיק עב' 2311/09 התקבלה הבקשה למשלוח הודעה לשני צדדים שלישיים. 9. להלן פירוט מועדי הגשת התביעות, תקופת העסקה הנטענת, הבקשות שהוגשו והשלב הדיוני בו נמצא כל תיק, וכן זהות צד ג' אליו מתבקש להתיר בית הדין משלוח הודעת צד ג'. א. תביעת התובע (חאלד עבד אלכרים חמדאן) בתיק עב' 3335/09 הוגשה ביום 27.10.09. תקופת העבודה הנטענת: 9/93- 4/05. הוגשה בקשה לסילוק על הסף בטענה של העדר יריבות, העדר עילה, חוסר סמכות עניינית, התיישנות חלק מרכיבי התביעה ושיהוי. התובע התנגד לבקשה. הוגשה בקשה להתיר משלוח הודעה לצד ג': דיאב אברהים. התובע התנגד לבקשה בטענה כי המבקשת היתה מעבידתו ולא צד ג'. הוגשה בקשה לאיחוד התביעות שבכותרת על ידי הנתבעת. התובע התנגד לאיחוד התביעות בתיקים שבכותרת, אך הסכים לאיחוד הדיונים בהם. ב. תביעת התובע (חליל סאלם עודה ערינאת) בתיק עב' 3905/09 הוגשה ביום 30.12.09. תקופת העבודה הנטענת: 11/03- 5/07. הוגשה בקשה לסילוק על הסף בטענה של העדר יריבות, העדר עילה, חוסר סמכות עניינית ושיהוי. התובע התנגד לבקשה. הוגשה בקשה להתיר משלוח הודעות לשני צדדים שלישיים: חלאק עמאד ודיאב אברהים. התובע התנגד לבקשה בטענה כי המבקשת היתה מעבידתו ולא הצדדים השלישיים. ג. תביעת התובע (אחמד מוחמד ג'אמאעאת) בתיק עב' 3906/09 הוגשה ביום 30.12.09. תקופת העבודה הנטענת: 2/00- 7/06. הוגשה בקשה לסילוק על הסף בטענה של העדר יריבות, העדר עילה, התיישנות חלק מרכיבי התביעה ושיהוי. התובע התנגד לבקשה. הוגשה בקשה להתיר משלוח הודעות לשני צדדים שלישיים: חלאק עמאד ודיאב אברהים. התובע התנגד לבקשה בטענה כי המבקשת היתה מעבידתו ולא הצדדים השלישיים. ד. תביעת התובע (פאיז סאלח כעאבנה) בתיק עב' 3099/09 הוגשה ביום 29.9.09. תקופת העבודה הנטענת: 2/00 -11/06. הוגשה בקשה לסילוק על הסף בטענה של העדר יריבות, העדר עילה, חוסר סמכות עניינית, התיישנות חלק מרכיבי התביעה ושיהוי. התובע התנגד לבקשה. הוגשה בקשה להתיר משלוח הודעות לשני צדדים שלישיים: חלאק עמאד ודיאב אברהים. התובע התנגד לבקשה בטענה כי המבקשת היתה מעבידתו ולא הצדדים השלישיים. התובע התנגד לבקשה בטענה כי המבקשת היתה מעבידתו ולא הצדדים השלישיים. ה. תביעת התובע (סמיר מוחמד ערינאת) בתיק עב' 3089/09 הוגשה ביום 29.9.09. תקופת העבודה הנטענת: 2/00- 8/06. הוגשה בקשה לסילוק על הסף בטענה של העדר יריבות, העדר עילה, חוסר סמכות עניינית, התיישנות חלק מרכיבי התביעה ושיהוי. התובע התנגד לבקשה. הבקשה נדחתה בהתאם להחלטת בית הדין מיום 2.8.10. הוגשה בקשה להתיר משלוח הודעות לשני צדדים שלישיים: חלאק עמאד ודיאב אברהים. התובע התנגד לבקשה. הבקשה התקבלה בהתאם להחלטת בית הדין מיום 2.8.10. ו. תביעת התובע (עטאללה עבד איבראהים נג'ום) בתיק עב' 2884/09 הוגשה ביום 2.9.09. תקופת העבודה הנטענת: 2/01- 9/03. הוגשה בקשה לסילוק על הסף בטענה של העדר יריבות, העדר עילה, חוסר סמכות עניינית, התיישנות חלק מרכיבי התביעה ושיהוי. התובע התנגד לבקשה. הוגשה בקשה להתיר משלוח הודעה לצד ג': דיאב אברהים. התובע התנגד לבקשה. ז. תביעת התובע (מחמוד סאלם עודה ערינאת) בתיק עב' 1020/10 הוגשה ביום 6.1.10. תקופת העבודה הנטענת: 4/01- 6/07. הוגשה בקשה לסילוק על הסף בטענה של העדר יריבות, העדר עילה, חוסר סמכות עניינית, התיישנות חלק מרכיבי התביעה ושיהוי. התובע התנגד לבקשה. הוגשה בקשה להתיר משלוח הודעות לשני צדדים שלישיים: חלאק עמאד ודיאב אברהים. התובע התנגד לבקשה בטענה כי המבקשת היתה מעבידתו ולא הצדדים השלישיים. ח. תביעת התובע (מוחמד עואד חדור) בתיק ס"ע 43297-05-10 הוגשה ביום 26.5.10. תקופת העבודה הנטענת: 9/98- 7/06. הוגשה בקשה להתיר משלוח הודעות לשני צדדים שלישיים: חלאק עמאד ודיאב אברהים. התובע התנגד לבקשה בטענה כי המבקשת היתה מעבידתו ולא הצדדים השלישיים. ט. תביעת התובע (טאה חוסיין) בתיק עב' 2311/09 הוגשה ביום 11.6.09. תקופת העבודה הנטענת: 4/98- 3/09. הוגשה בקשה למשלוח הודעה לצדדים שלישיים: חלאק עמאד ודיאב אברהים. התובע התנגד לבקשה בטענה כי המבקשת היתה מעסיקתו ולא הצדדים השלישיים. הבקשה התקבלה בהתאם להחלטת בית הדין מיום 7.1.10. הוגש כתב תשובה להודעה לצד ג' 2 (דיאב אברהים) הכופר בטענות המבקשת בדבר יריבות בינו לבין המבקשת, ומכחיש את טענות המבקשת בדבר היותו מעסיקו של התובע. ביום 13.6.10 התקיים דיון מוקדם בו נקבע כי המבקשת תגיש פרטים לעניין ביצוע המסירה לצד ג' 1 (חאלק עמאד), ותגיש בקשה לאיחוד כל ההליכים הדומים שהוגשו נגדה. המבקשת הגישה הודעה בדבר ביצוע מסירה לצד ג' 1, וכן בקשה לאיחוד התיקים שבכותרת במסגרת תיק עב' 3335/09 כמבואר לעיל. טענות המבקשת בבקשות לסילוק על הסף (תיקים עב' 3335/09, עב' 3905/09, עב' 3906/09, עב' 3099/09, עב' 2884/09, עב' 1020/10): 10. המבקשת לא היתה מעסיקתם של המשיבים ולכן אין כל יריבית ו/או עילת תביעה נגדה. משלא התקיימו יחסי עובד- מעביד בין המבקשת לבין המשיבים, הרי שבית הדין נעדר סמכות עניינית לדון בתובענות שהוגשו נגדה. כן טוענת המבקשת כי ב רכיבי התביעה בחלק מהתובענות התיישנו. לטענתה, הגשת התובענות על ידי המשיבים בשיהוי מצדיק את דחיית התובענה נגדה. טענות המשיבים בבקשות לסילוק על הסף 11. בין המשיבים למבקשת התקיימו יחסי עובד מעביד. כמו כן קיימים סיכויי הצלחה בתביעות שהוגשו לתשלום זכויות מכוח חקיקת המגן. טענות המבקשת בבקשות להתיר משלוח הודעות לצדדים שלישיים (תיקים עב' 3335/09, עב' 3905/09, עב' 3906/09, עב' 3099/09, עב' 1020/10, עב' 2884/09, ס"ע 43297-05-10): 12. המבקשת לא העסיקה את המשיבים. מעסיקיהם של המשיבים היו קבלנים עצמאיים ששכרה המבקשת (דיאב אברהים ו/או חאלק עמאד) לביצוע עבודות עבורה, על כן המבקשת זכאית לסעד של פיצוי ו/או שיפוי ו/או דמי השתתפות בגין כל סכום בו תחויב, ככל שתחויב, כלפי המשיבים, בגין כל אחד מרכיבי התביעה. טענות המשיבים בבקשות להתיר משלוח הודעות לצדדים שלישיים 13. המשיבים מתנגדים לבקשת המבקשת למשלוח הודעה לצדדים שלישיים בטענה כי המבקשת היתה מעסיקתם, ולא הקבלנים העצמאיים שלכאורה נשכרו על ידי המבקשת. בהתאם למבחני הפסיקה מתקיימים כל המבחנים לקיומם של יחסי עובד- מעביד בין המבקשת למשיבים. טענות המבקשת בבקשה לאיחוד התביעות (כל התיקים שבכותרת): 14. בכל התיקים מתעוררת שאלה מרכזית השנויה במחלוקת הנוגעת לשאלת זהות המעסיק. מדובר בתביעות לתשלום פיצויי פיטורין, רכיבי שכר וזכויות סוציאליות. בכל התיקים הנ"ל כופרת המבקשת בחבותה כלפי המשיבים בטענה כי המשיבים הועסקו על ידי קבלני שירותים אשר העניקו שירותי קבלנות למבקשת, והם אלה שהעסיקו את המשיבים. מדובר בתיקים בעלי עובדות דומות במהותן המעלות שאלות משפטיות דומות במהותן. כל התיקים מצויים באותו לב דיוני (מקדמי), כך שלא תגרם כל פגיעה בזכויות הדיוניות של מי מהצדדים. טענות המשיבים בבקשה לאיחוד התביעות 15. המשיבים 1-8 מתנגדים לבקשה לאיחוד התביעות אך מסכימים לאיחוד הדיונים בתיקים שבכותרת על מנת לחסוך מזמנו של בית הדין. תביעות המשיבים 1-8 מתייחסות לתקופות העסקה שונות. התביעות כוללות רכיבי שכר שונים אשר בחלק מהם נטל ההוכחה הוא על הנתבעת. במידה והתביעות יאוחדו המשיבים 1-8 לא יזכו להגנה משפטית ראויה. המשיב 9 לא הגיב על הבקשה. הכרעה 16. כמבואר לעיל, הבקשות לסילוק על הסף מעלות שאלות עובדתיות שיש לבררן בדיון לגופו. כידוע, בשלב של בקשה לסילוק על הסף די בכך שכתב התביעה מפרט טענות שאם יתקבלו, יש בהן כדי להעמיד עילת תביעה. בית הדין אינו בוחן בשלב זה את סיכויי התביעה, אלא רק אם כתב התביעה מגלה עילה. לפיכך, טענות המבקשת בבקשותיה למחיקה על הסף אינן מצדיקות סילוק התביעות על הסף אלא בירור הטענות לגופן. 17. לעניין הבקשות להתיר משלוח הודעה לצד ג'- ידועה ההלכה לפיה אין להתיר משלוח הודעות לצד ג' מכיוון שלבית הדין אין סמכות לדון בהודעות לצד ג'. בית הדין הארצי לעבודה קבע שעל אף שניתן לאמץ לסדרי הדין הנוהגים בבית הדין לעבודה את הכלי הדיוני של הודעה לצד ג', עדיין נדרש שעילת ההודעה לצד ג' תהיה בסמכותו העניינית של בית הדין (נב/3-3 (ארצי) אברהם סרברניק נ' אהוד הוכמן ואח', פד"ע כד 188). 18. בענייננו, עילת ההודעה היא סעיף שיפוי בחוזה אזרחי בין המבקשת לבין הצדדים השלישיים, ועל כן אין היא בסמכותו העניינית של בית הדין. עם זאת, בית הדין הארצי לעבודה פסק שראוי לצרף להליכים מסוג זה את כל המעבידים הפוטנציאליים (דב"ע נג / 200-3 מועצת פועלי רמת השרון נ' יצחק בן דוד, (טרם פורסם) ניתן ביום 20.2.95). על כן, יצורפו הצדדים השלישיים כנתבעים שנוכחותם דרושה לפי תקנה 18 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991. המבקשת תמציא לצד ג' בכל הליך את כל כתבי בי-הדין וכן את החלטתי זו, תוך 15 ימים. "צד ג'" (או שני "הצדדים השלישיים", בהתאמה) יצורף כנתבע נוסף בכל הליך ויגיש כתב הגנה תוך 30 יום מיום המצאת כתבי הטענות אליו, כאמור, תוך התייחסות לטענת המבקשת כי הוא היה מעסיקם של המשיבים (בהתאמה לכל משיב) ולטענות המשיבים בדבר זכאותם לרכיבי התביעה המפורטים בתובענות. 19. אשר לבקשה לאיחוד התובענות, מצאתי הצדקה להורות על איחוד הדיון בכל התיקים שבכותרת רק לעניין השאלה המשפטית המשותפת בעניין זהות המעסיק של המשיבים. לא מצאתי הצדקה לאיחוד הדיון ביתר הנושאים שכן מקובלת עלי עמדת המשיבים 1-8 לפיה מדובר בתקופות העסקה שונות ומן הסתם בנסיבות שונות של סיום יחסי העבודה, אשר אף הן שנויות במחלוקת, וכן לאור כך שהן עלולות להכביד על הדיון ולסרבל אותו, שלא לצורך. סוף דבר 20. הבקשות לסילוק על הסף נדחות. 21. הבקשות להתיר משלוח הודעה לצד ג' נדחות. ה"צדדים השלישיים" יצורפו להליכים השונים כנתבעים נוספים. המבקשת תמציא ל"צדדים השלישיים" את כתבי בי-הדין בצירוף החלטה זו כאמור, והם יגישו כתבי הגנה, כאמור בסעיף 18 לעיל. 22. על פי תקנה 120 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991, הננו מורים על איחוד הדיון בעניין זהות מעבידיהם של המשיבים, ללא איחוד התובענות עצמן. בהתאם לכך, יפוצל הדיון בתובענות דלעיל באופן שתחילה תתברר השאלה בדבר זהות המעביד/ים ולאחר מכן יידונו רכיבי כל תביעה, ככל הנדרש. 23. התיקים מוחזרים לרשם/ת לקיום הליכי דיון מוקדם בכל התיקים. על מנת שלא להאריך את תקופת ההתדיינות תינתן בכל התיקים החלטה על הגשת תצהירי עדות ראשית שיתייחסו לכל הפלוגתאות שתיקבענה בכל תובענה. הודעה לצד שלישיהעדר יריבותסילוק על הסף